Przejdź do treści

Wydarzenia
Legenda KonferencjeImprezy i EventySeminariaAmbienty
Nazwa wydarzenia: Miasto: Rodzaj wydarzenia:  

Lista minionych wydarzeń:

Podgląd: Ambient w Gliwicach

Ambient w Gliwicach

Termin: 12 grudnia 2012

Dwu­na­stego grudnia 2011 r. www​.na​uka​ipo​step​.pl za­wi­tała w Gli­wi­cach! Tym razem sza­le­liśmy na kon­soli wraz ze stu­den­tami Po­li­tech­niki Ślą­skiej. Dla tych którzy spo­dzie­wali się na­szej wi­zyty, była to super okazja, żeby od­stre­sować się między za­ję­ciami i przy okazji za­po­znać się z na­szym pro­jektem. Dla całej reszty była to bez wąt­pienia super nie­spo­dzianka, która za­pew­niła nie tylko […]

Podgląd: Nauka i Postęp w Szczecinie i Zielonej Górze

Nauka i Postęp w Szczecinie i Zielonej Górze

Termin: 10-12 grudnia 2012

Za­pra­szamy na ko­lejne spo­tkania z Nauką i Po­stępem! Mamy dla Was u kon­kursy z na­gro­dami – ko­szul­kami i no­te­sami. Za­pra­szamy na nasze sto­iska w Szcze­cinie i Zie­lonej Górze od 10:00. Po­nie­działek: 10 grudnia – Uni­wer­sytet Szcze­ciński — Wy­dział Nauk Eko­no­micz­nych i Za­rzą­dzania, ul Mic­kie­wicza 64–66 Wtorek: 11 grudnia — Za­chod­nio­po­morski Uni­wer­sytet Tech­no­lo­giczny — Wy­dział Kształtowania […]

Podgląd: Międzynarodowa konferencja naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012”

Termin: 9-10 października 2012

In­stytut Bi­blio­te­ko­znaw­stwa i In­for­macji Na­ukowej UMCS w Lu­blinie ser­decznie za­prasza na mię­dzy­na­ro­dową kon­fe­rencję na­ukową „Bi­blio­teka, Książka, In­for­macja i In­ternet 2012”, która od­bę­dzie się w dniach 9–10 paź­dzier­nika 2012 r. w Lu­blinie. W trakcie kon­fe­rencji chcie­li­byśmy do­konać prze­glądu za­równo stanu badań na­uko­wych, jak i roz­wiązań prak­tycz­nych w na­stę­pu­ją­cych ob­sza­rach te­ma­tycz­nych: 1. Bi­blio­teki cy­frowe, re­po­zy­toria wiedzy, katalogi […]

Podgląd: Zapraszamy do udziału w „Forum Nowej Nauki”

Zapraszamy do udziału w „Forum Nowej Nauki”

Termin: 17-18 kwietnia 2012

Open Ac­cess jest na­dzieją pol­skiej nauki? Czy po­win­niśmy przejść na „drugi” po­ziom upra­wiania wiedzy w Polsce? Jak polska nauka po­winna kre­ować swój wi­ze­runek? Czym są spo­łecz­no­ściowe pro­jekty na­ukowe? — to wy­brane za­gad­nienia, które po­ruszą uczest­nicy „Forum Nowej Nauki. Nauka 2.0 — więcej niż in­ternet”. Cen­trum In­no­wacji Trans­feru Tech­no­logii i Roz­woju Uni­wer­sy­tetu (CITTRU) 17 i 18 […]

Podgląd: Politechnika Łódzka z Nauką i Postępem za pan brat!

Politechnika Łódzka z Nauką i Postępem za pan brat!

Termin: 28 marca 2012

Nie tak dawno temu by­liśmy w Łodzi na Po­li­tech­nice i już wtedy wszystkie znaki na niebie i ziemi wska­zy­wały, że jeszcze kiedyś wró­cimy na Po­li­tech­nikę Łódzką. Tak też się stało! Po­nownie na­wie­dzi­liśmy PŁ we środę 28.03.2012. Działo się wiele. Wspólnie ze stu­den­tami i pra­cow­ni­kami Po­li­tech­niki zgłę­bia­liśmy taj­niki nauki i tego jak po­zy­tywnie wpływa ona na […]

Podgląd: Nauka i Postęp wróciła na Politechnikę Opolską!

Nauka i Postęp wróciła na Politechnikę Opolską!

Termin: 27 marca 2012

Po udanej ze­szło­rocznej wi­zycie po­sta­no­wi­liśmy po­nownie od­wie­dzić ge­nialną Po­li­tech­nikę w Opolu! Już w ze­szłym roku stu­denci Po­li­tech­niki pod­nieśli po­przeczkę bardzo wy­soko! W tym roku też byli w wy­śmie­nitej formie. Ba­wi­liśmy się bardzo do­brze, ogłę­biając swoje za­in­te­re­so­wanie nauką, zdo­by­wając na­grody i ry­wa­li­zując w róż­nych po­je­dyn­kach. Wszystkim stu­dentom oraz pra­cow­nikom Po­li­tech­niki dzię­ku­jemy za mile spę­dzony czas i […]

Podgląd: Nauka — ludzka rzecz

Nauka — ludzka rzecz

Termin: 16-17 marca 2012

Koło Na­ukowe Stu­dentów Psy­cho­logii Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­loń­skiego ser­decznie za­prasza do wzięcia udziału w trze­ciej edycji ogól­no­pol­skiej studencko-​eksperckiej kon­fe­rencji na­ukowej: Nauka — ludzka rzecz która od­bę­dzie się w Kra­kowie w dniach 16–17 marca 2012. W ra­mach kon­fe­rencji po­ru­szane będą pro­blemy wpływu tak zwa­nego „czyn­nika ludz­kiego” na rozwój nauki. W tym roku dys­kusji pod­dane zo­staną na­stę­pu­jące pro­blemy: zalew […]

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Współczesnego Świata — wyzwania i zagrożenia

Termin: 15 marca 2012

Za­pra­szamy do udziału w II Mię­dzy­na­ro­dowej Kon­fe­rencji Na­ukowej Bez­pie­czeń­stwo Współ­cze­snego Świata — wy­zwania i za­gro­żenia! Kon­fe­rencja od­bę­dzie się 15 marca 2012 roku w Po­znaniu. W od­po­wiedzi na duże za­in­te­re­so­wanie I edycją kon­fe­rencji za­pra­szamy do udziału w jej ko­lejnej od­słonie, kon­ty­nu­ującej te­ma­tykę bez­pie­czeń­stwa na­ro­do­wego i mię­dzy­na­ro­do­wego. Pod­czas kon­fe­rencji zo­staną po­ru­szone kwe­stie bez­pie­czeń­stwa w me­diach, ję­zyku, szkole, […]

Ambient w Gdańsku

Termin: 16 grudnia 2011

Po Olsz­tynie przy­szedł czas na od­wie­dzenie Po­li­tech­niki Gdań­skiej. Oj działo się w Gdańsku. Roz­sta­wi­liśmy się w Klubie Stu­denckim gdzie wy­mę­czeni tru­dami dnia co­dzien­nego stu­denci przy­chodzą aby od­po­cząć i od­re­agować. Nasze sto­isko, z no­wo­czesną kon­solą, ga­dże­tami, na­gro­dami i ofertą roz­wi­ja­jącej i wcią­ga­jącej roz­rywki wpi­sało się ide­alnie. Za­an­ga­żo­wani stu­denci, ko­ledzy i ko­le­żanki ak­tywnie ki­bi­cu­jący pod­czas każdej gry, […]

Podgląd: Ambient w Olsztynie

Ambient w Olsztynie

Termin: 15 grudnia 2011

Prosto z Rze­szowa po­je­cha­liśmy niemal przez całą Polskę, aby od­wie­dzić Uni­wer­sytet War­mińsko Ma­zurski w Olsz­tynie. Po dłu­giej drodze do­tar­liśmy pięt­na­stego grudnia do Olsz­tyna i na UWM. Za­chwy­ceni ge­nialnym po­ło­że­niem uczelni roz­po­czę­liśmy za­ra­żanie stu­dentów UWM ideą nauki i po­stępu. Ba­wiąc się, udzie­lając in­for­macji o pro­jekcie, wy­dając ga­dżety i upo­minki udało nam się za­chęcić duże grono odbiorców […]

Strona 1 z 3 1 2 3 Ostatni ›