Przejdź do treści

Współpraca z wortalem

Za­pra­szamy do współ­pracy z wor­talem na​uka​ipo​step​.pl

Pro­simy o kon­takt z re­dakcją pod ad­resem redakcja@​naukaipostep.​pl

Co mo­żemy zaoferować?

  • Pro­mocję osią­gnięć na­uko­wych stu­den­tentów, ba­daczy, pra­cow­ników na­uko­wych w pro­gramie „Shot na­ukowy” i „Pimp My Mind”.
  • Pro­mocje i in­for­macje o re­ali­zo­wa­nych przez Pań­stwa przed­się­wzię­ciach na­uko­wych oraz zwią­za­nych z branżą B+R na ła­mach cza­so­pisma „Aka­de­mickie B+R” oraz na wor­talu na​uka​ipo​step​.pl.
  • Prze­sy­łanie in­for­macji o sta­żach, prak­ty­kach oraz kon­fe­ren­cjach i even­tach za po­śred­nic­twem na­szej apli­kacji mo­bilnej. Więcej in­for­macji o apli­kacji – tutaj.

Czego ocze­ku­jemy?

  • Pi­szesz teksty po­pu­lar­no­nau­kowe, na­ukowe? A może uwa­żasz, że pi­szesz teksty, które po prostu spodo­bają się na­szym Czy­tel­nikom – na­pisz do nas!
  • Or­ga­ni­zu­jesz kon­fe­rencję lub event – po­wiadom nas o nim!
  • Chcesz się po­chwalić swoim osią­gnię­ciem ba­daw­czym – nie omieszkaj nas poinformować!
  • Wy­dałeś in­fe­re­su­jącą książkę? Prze­ślij ją nam do recenzji!

Kontakt​


Re­dakcja wor­talu „Nauka i Postep”

Po­li­tech­nika Po­znańska
Dział In­for­macji i Pro­mocji
pl. M. Skłodowskiej-​Curie 5

60–965 Po­znań
tel. 61 665 3980

email: redakcja@​naukaipostep.​pl