Przejdź do treści

Zobaczyć świat

Dla osób nie­wi­dzą­cych po­ja­wiła się na­dzieja, że zo­baczą ota­cza­jący ich świat. Bę­dzie to moż­liwe dzięki naj­now­szej technologii.

Wła­śnie za­twier­dzono do użycia w Eu­ropie pierwsze bio­niczne oko. Im­plant ten daje na­dzieję na od­zy­skanie wzorku osobom z uszko­dzo­nymi fo­to­re­cep­to­rami w siat­kówce oka.

Im­plant Argus II to 60 elek­trod, które zo­stają wsz­cze­pione w siat­kówkę. Ko­lejnym jego ele­mentem jest mi­nia­tu­rowa ka­mera, która prze­chwy­tuje obraz, a światło za­mienia w im­pulsy elek­tro­che­miczne, a te tra­fiają przez nerw optyczny do mózgu.

Do­tych­cza­sowe testy kli­niczne bio­nicz­nego oka prze­pro­wa­dzane na oso­bach nie­wi­do­mych w wieku od 28 do 77 lat po­twier­dziły jego sku­tecz­ność. Choć efekty za­sto­so­wania im­plantu były różne, naj­waż­niejsze – a więc przy­wró­cenie wi­dzenia – na­stą­piło u wszyst­kich pa­cjentów. Jedni z nich po­tra­fili roz­po­znać kształt, inni mogli nawet od­czytać na­główki gazet.

Im­plant Argus II pro­du­ko­wany przez firmę Se­cond Sight Me­dical Pro­ducts stał się pierw­szym, po­wszechnie do­stępnym bio­nicznym okiem. Im­plant jest, jak po­ka­zały ba­dania, sku­teczny, ale nie jest tani. W nie­któ­rych kra­jach w Eu­ropie kosz­tuje 73.000 euro. Jest jednak spora szansa, że wraz z jego bar­dziej po­wszechnym uży­ciem jego cena spadnie.

Powiązane materiały: