Przejdź do treści

Zergowie na igrzyskach olimpijskich

Czy gry kom­pu­te­rowe mogą stać się nową dys­cy­pliną olim­pijską? Dla wielu z Was to py­tanie bę­dzie pewnie ab­sur­dalne. Wy­chu­dzeni chłopcy w gru­bych oku­la­rach obok Mi­chaela Phelpsa? Nie do pomyślenia…

…tyle tylko, że za­wo­dowi gracze nie są wy­chu­dzo­nymi chłop­cami w gru­bych oku­la­rach. Trener Jung Jong Hyuna, pro­fe­sjo­nal­nego za­wod­nika zna­nego rów­nież jako Mvp, mówi w roz­mowie dla te­le­wizji CNN, że od­po­wiedni tre­ning fi­zyczny to wa­runek cy­ber­spor­to­wych suk­cesów. I chyba wie, co mówi, skoro jego pod­opieczny bywa uzna­wany za naj­lep­szego gracza na świecie w Star­Craft II. Co to za gra? Kon­ty­nu­acja Star­Crafta, który jest dziś w Korei Po­łu­dniowej nie­malże sportem na­ro­dowym, oglą­danym przez dzie­siątki ty­sięcy ludzi na wiel­kich stadionach.

Ale słynne pro­dukcje firmy Bliz­zard mają swoich mi­ło­śników nie tylko w Korei. 16 wrze­śnia tego roku za­koń­czyły się mi­strzo­stwa Eu­ropy w Star­Craft II, w któ­rych zwy­ciężył Ilyes „Ste­phano” Sa­touri, in­ka­sując 24 000 do­larów. W całej swojej ka­rierze fran­cuski za­wodnik zdobył już 190 000 do­larów, a to do­piero dzie­więt­na­sto­latek (Jung Jong Hyun zresztą jest nie­wiele starszy – on ma lat dwa­dzie­ścia jeden). Zo­ba­czymy, jak mu pój­dzie na li­sto­pa­do­wych mi­strzo­stwach świata.

E-​sportowcy, cy­ber­spor­towcy – tymi sło­wami określa się często ta­kich graczy jak Mvp i Ste­phano. I być może to, co robią ci młodzi lu­dzie, rze­czy­wi­ście nie różni się w swej istocie od uzna­nych dys­cy­plin spor­to­wych. Oby­dwaj re­gu­larnie ćwiczą, za­ra­biają duże pie­niądze, przy­cią­gają licz­nych wi­dzów, mają od­da­nych fanów… Je­żeli zaś są już teraz spor­tow­cami, to może oni lub ich na­stępcy – za pięć, dzie­sięć, pięt­na­ście, dwa­dzie­ścia lat – będą rów­nież olimpijczykami?

A jeśli jeszcze nie wiecie, kim są Ze­rgowie, to do­wiedzcie się więcej o cyklu Star­Craft. Na przy­kład na Po­li­buda Ga­ming Zone.

Więcej nauki o grach na „Po­li­buda Ga­ming Zone”


Li­cense Attribution Some ri­ghts re­se­rved by wo­odley­won­der­works

Powiązane materiały: