Przejdź do treści

Zapowiedź — Noc Naukowców 2010

24 wrze­śnia 2010 już po raz czwarty od­bę­dzie się Noc Na­ukowców w Po­znaniu, której ko­or­dy­na­torem jest Po­li­tech­nika Po­znańska. Te­go­roczny pro­jekt Noc Na­ukowców w Wiel­ko­polsce jest kon­ty­nu­acją pro­jektów z trzech po­przed­nich lat – 2007, 2008 i 2009– które od­niosły ogromny sukces. Marka Nocy Na­ukowców w Po­znaniu jest roz­po­zna­walna. Im­preza stała się ważnym ele­mentem pro­mo­wania wi­ze­runku po­znań­skich na­ukowców. Z ro­sną­cego z roku na rok udziału w im­prezie widać, że za­bawa w na­ukowca jest cie­kawa. Dla­tego też po­zna­niacy z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kają na ko­lejną edycję imprezy.

Pro­jekt za­kłada udział 4 wiel­kich ośrodków aka­de­mic­kich – 3 naj­więk­szych uczelni w Wiel­ko­polsce: Po­li­tech­niki Po­znań­skiej, Uni­wer­sy­tetu im. A. Mic­kie­wicza i Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego oraz Po­znań­skiego Cen­trum Su­per­kom­pu­te­rowo– Sie­cio­wego, naj­więk­szego ośrodka badawczo-​naukowego w Polsce w dzie­dzinie in­for­ma­tyki. Otworzą one swoje mury dla dzieci i mło­dzieży oraz wszyst­kich tych, którzy na co dzień nie mają do czy­nienia z na­ukow­cami i uczel­niami. Noc Na­ukowców zna­cząco wpływa na wi­ze­runek na­ukowca, a pu­blicz­ność jest bardzo za­in­te­re­so­wana im­prezą stop­niowo zmie­niając po­glądy na temat naukowców.

Ważnym ele­mentem pro­mu­jącym ideę im­prezy w Eu­ropie jest ogól­no­polska strona Nocy Na­ukowców: www​.noc​nau​kowcow​.pl

Jak po­wie­dział Al­bert Ein­stein: „Wy­obraźnia jest waż­niejsza od wiedzy” dla­tego da­jemy szansę miesz­kańcom Wiel­ko­polski roz­wijać za­równo wy­obraźnię jak i wiedzę.

Powiązane materiały: