Przejdź do treści

Zalajkuj na FB a powiem ci kim jesteś

Nie­za­leżnie od tego, jak bardzo ogra­niczy się ilość pu­blicznie do­stęp­nych in­for­macji w pro­filu Fa­ce­booka, jego użyt­kow­nicy i tak będą nie­sa­mo­witym wręcz źró­dłem in­for­macji na swój temat. Zdradzą nas rzeczy, które „lu­bimy” czyli tzw. lajki.

Spe­cja­liści z Uni­ver­sity of Cam­bridge i Mi­cro­soft Re­se­arch wy­ka­zali, iż sama tylko ana­liza tych klik­nięć po­zwala na usta­lenie rasy, wieku, po­ziomu in­te­li­gencji, orien­tacji sek­su­alnej, oso­bo­wości, po­glądów po­li­tycz­nych oraz okre­ślenia czy i z ja­kich używek ko­rzysta dana osoba. Ba­dacze prze­ana­li­zo­wali dane około 58.000 ame­ry­kań­skich użyt­kow­ników Fa­ce­booka , którzy zgo­dzili się na udział w eksperymencie.

Ze­sta­wili in­for­macje uzy­skane przez al­go­rytmy, ana­li­zu­jące „lajki” z da­nymi z kwe­stio­na­riuszy, które ba­dani zde­cy­do­wali się wy­pełnić. Na tej pod­stawie stwo­rzyli sta­ty­styczne mo­dele, które po­zwa­lają prze­wi­dzieć, jakie „lajki” zdra­dzają jakie cechy, pre­fe­rencje czy poglądy.

Lu­dzie, którzy kli­kają „Lubię to” nie zdają sobie sprawy, że jed­no­cze­śnie ujaw­niają o sobie wiele pry­wat­nych in­for­macji – po­wie­dział Mi­chał Ko­siński, który pro­wa­dził ba­dania – sza­cunki opra­co­wane na pod­stawie „lajków” są bardzo do­kładne i do­tyczą wielu pry­wat­nych kwestii.

Ana­lizy „lajków” użyt­kow­ników po­zwo­liły na usta­lenie orien­tacji sek­su­alnej z 88-​proc. do­kład­no­ścią, kolor skóry od­róż­niono z 95-​proc. do­kład­no­ścią, a iden­ty­fi­kację sym­patii po­li­tycz­nych prze­pro­wa­dzono z do­kład­no­ścią się­ga­jącą 85 pro­cent. Al­go­rytmy po­tra­fiły też w 82 pro­cent przy­padków od­różnić chrze­ści­ja­nina od mu­zuł­ma­nina. Stan cy­wilny okre­ślono z do­kład­no­ścią się­ga­jącą 65 pro­cent, a ko­rzy­stanie z używek z 73-​proc. trafnością.

Ana­liza nie była prosta. Oka­zuje się bo­wiem, że np. tylko 5 pro­cent ho­mo­sek­su­ali­stów klik­nęło „Lubię to” na pro­filu „Mał­żeń­stwa gejów”. Al­go­rytmy mu­siały zbierać i ko­ja­rzyć wiele róż­nych in­for­macji. Pro­file oso­bo­wości były two­rzone np. z wy­ko­rzy­sta­niem in­for­macji o pre­fe­ren­cjach do­ty­czą­cych słu­chanej mu­zyki czy oglą­da­nych pro­gramów telewizyjnych.

Zda­niem au­torów badań, wy­ko­rzy­stanie tych sta­ty­stycz­nych za­leż­ności może przy­nieść re­wo­lucję w te­stach psy­cho­lo­gicz­nych. Jed­nakże moż­li­wość opi­sania użyt­kow­nika na pod­stawie jego „lajków” po­ważnie za­szkodzi ochronie pry­wat­ności w sieci.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów
  • hania

    fa­ce­book to teraz świetne mie­sjce do uzy­ski­wania in­for­macji ale nie tylko przez firmy by zna­leźć nowy cel w po­staci klienta ale także dla użyt­kow­ników. szu­kając cie­ka­wych wy­da­rzeń tra­fiłam na kon­kurs Accenture:facebook.com/events/446765028743499/ za­sta­na­wiam się mocno czy nie wziąć udziału :)