Przejdź do treści

Zajęcia dla studentów poprowadzi… hologram

Eu­ro­pejska Wyższa Szkoła Prawa i Ad­mi­ni­stracji w War­szawie bę­dzie miała wkrótce no­wego „wy­kła­dowcę”. Od se­me­stru let­niego za­jęcia ze stu­den­tami po­pro­wadzi… hologram.

Strona in­ter­ne­towa po­świę­cona pro­jek­towi ho­lo­gram le­ar­ning rusza już teraz. Do tej pory ho­lo­gramy wy­ko­rzy­sty­wane były głównie w re­klamie (jako ele­ment pro­mocji no­wego pro­duktu) i w branży roz­ryw­kowej – pod­czas kon­certów, czy wi­do­wisk te­le­wi­zyj­nych. Po tech­no­logię chętnie sięga też duży biznes, or­ga­ni­zując kon­fe­rencję i umoż­li­wiając jej uczest­nikom udział w czasie rze­czy­wi­stym w wy­da­rzeniu, bez ko­niecz­ności prze­miesz­czania się. Teraz przy­szła pora na uczelnie. Jak to bę­dzie wy­glą­dało w praktyce?

Treści wy­kładów będą prze­ka­zy­wane w formie ho­lo­gramów wy­kła­dowców przed­miotów, dzięki czemu stu­denci będą mieli od­wzo­ro­wany jego do­kładny obraz. Ma to za­pewnić większy re­alizm i mo­ty­wację do udziału w za­ję­ciach niż w przy­padku tra­dy­cyj­nych plat­form e-​learningowych. Nauka z wy­ko­rzy­sta­niem ho­lo­gramów bę­dzie od­by­wała się w czasie rze­czy­wi­stym, ale stu­denci będą mieli też moż­li­wość po­wrotu do wy­bra­nych wy­kładów w do­godnym dla siebie momencie.

Na całym świecie, w du­żych sku­pi­skach pol­skich imi­grantów, ale też w mia­stach i mia­steczka na te­renie całej Polski, zwłaszcza tam gdzie jest utrud­niony do­stęp do wiedzy, bę­dziemy two­rzyli miejsca, gdzie z wy­kładu bę­dzie mogło sko­rzy­stać jed­no­cze­śnie kilka lub nawet kil­ka­dzie­siąt osób. Je­steśmy rów­nież w fazie koń­co­wych te­stów in­dy­wi­du­al­nego roz­wią­zania, dzięki któ­remu każdy za­in­te­re­so­wany bę­dzie mógł sko­rzy­stać z tej moż­li­wości kształ­cenia w domu – po­wie­działa w wy­wia­dzie dla Onetu Mał­go­rzata Wirtek, dy­rektor ge­ne­ralny Eu­ro­pej­skiej Wyż­szej Szkoły Prawa i Administracji.

Od przy­szłego roku nowa tech­no­logia zo­stanie także wpro­wa­dzona do li­ceów dla do­ro­słych, które na­leżą do EWSPiA.

Taka forma kształ­cenia ma nie­ogra­ni­czone moż­li­wości wy­ko­rzy­stania za­równo na po­ziomie szkoły pod­sta­wowej, śred­niej jak i wyż­szej, ale także w po­staci kursów i szkoleń – tłu­maczy Mał­go­rzata Wirtek.

Powiązane materiały: