Przejdź do treści

Wyłącz szumy i usłysz muzykę

Wielu z nas ma jeszcze na­grania z czasów „gdy nam śpiewał Elvis Pre­sley”. Nie­stety, mu­zyka na pły­tach ana­lo­go­wych czy ta­śmach ma­gne­to­fo­no­wych nie jest już prze­ważnie naj­lep­szej ja­kości. Oprócz dźwięków mi­łych dla ucha często sły­chać także róż­nego ro­dzaju trzaski i szumy. Każ­dego me­lo­mana po­winna za­in­te­re­sować sa­mo­dzielna, zdalna – bo przez in­ternet – moż­li­wość do­sto­so­wania swojej ar­chi­walnej pły­to­teki do dzi­siej­szych wy­mogów ja­kości. Zwłaszcza, że nic to nie kosztuje.

Ka­tedra Sys­temów Mul­ti­me­dial­nych Po­li­tech­niki Gdań­skiej uru­cho­miła in­ter­ne­towy serwis re­kon­strukcji sta­rych, nie­wy­raź­nych nagrań.

Mamy już zre­kon­stru­owane na­grania mar­szałka Jó­zefa Pił­sud­skiego, który mówił do pa­te­fonu i brzmiało to bardzo nie­wy­raźnie - za­chwala tech­no­logię szef pro­jektu pro­fesor An­drzej Czy­żewski - od kil­ku­dzie­sięciu lat cała hi­storia i kul­tura jest za­pi­sana w tego typu na­gra­niach.

Je­żeli chcie­li­by­ście spró­bować wła­snych sił i po­prawić ja­kość na­grań wa­szych ro­dziców a może i dziadków, ro­biąc im przy okazji miłą nie­spo­dziankę, zaj­rzyjcie tutaj.

Serwis jest jeszcze na etapie eks­pe­ry­men­to­wania i „do­piesz­czania”. Zanim uru­cho­miona zo­stanie moż­li­wość do­ko­ny­wania re­kon­strukcji na­grań sa­mo­dzielnie, wy­brane pliki są po­pra­wiane i czysz­czone z dźwię­ko­wych brudów przez pra­cow­ników Ka­tedry na zle­cenie wła­ści­cieli uni­ka­to­wych nagrań.

Serwis re­kon­strukcji na­grań ofe­ruje nie tylko po­pra­wianie ja­kości ma­te­riałów mu­zycz­nych, ale także słow­nych, re­por­ter­skich czy spe­cjal­nych za­pisów do­ku­men­tal­nych. Do­ce­lowo wszystkie stare na­grania „ob­ro­bione” w ser­wisie mają być do­stępne dla za­in­te­re­so­wa­nych. W pełni go­towy serwis ma ru­szyć w dru­giej po­łowie tego roku.

Usługa in­ter­ne­towa tego typu, to jest coś, czego nie ma ni­gdzie na świecie - za­chwala pro­jekt pro­fesor Czyżewski.

Za system ar­chi­wi­zacji i re­kon­stru­owania dźwięku jego twórcy otrzy­mali no­mi­nację do Zło­tego Me­dalu na tar­gach no­wo­cze­snych tech­no­logii dla prze­mysłu ITM w Po­znaniu. Teraz czas na uznanie ko­rzy­sta­ją­cych z ser­wisu internautów.

Powiązane materiały:

  • gość

    I co z tego, skoro z tego ser­wisu nie da się sko­rzy­stać, bo zahaślony?