Przejdź do treści

Wyciśniesz ketchup do ostatniej kropelki!

W końcu mamy roz­wią­zanie tech­no­lo­giczne dla tych, któ­rych de­ner­wują wszystkie po­zo­sta­łości w sło­ikach i bu­tel­kach, bo nie lubią mar­nować jedzenia!

Nowa po­włoka, opra­co­wana przez dok­to­ranta z MIT Dave’a Smitha sprawi, że w bu­telce z Li­qu­iGlide nie zo­stanie ani kropla ket­chupu! Li­qu­iGlide to nie­przy­wie­ra­jąca po­włoka, którą po­kryto wnę­trze opa­ko­wania. Dzięki niej cała za­war­tość po­jem­nika spływa w dół bez ko­niecz­ności grze­bania w środku nożem czy sto­so­wania in­nych, rów­nież mało sku­tecz­nych, metod wy­do­by­wania resztek z bu­telki. Skład­niki po­śli­zgowej sub­stancji nie są tok­syczne, a po­włoka może zo­stać umiesz­czona na róż­nych ro­dza­jach ma­te­riałów, szkla­nych czy plastikowych.

Li­qu­iGlide to je­dyna w swoim ro­dzaju po­wierzchnia, po­nieważ jest jak ciecz o upo­rząd­ko­wanej struk­turze, jest sztywna jak ciało stałe, ale ob­śli­zgła jak płyn – wy­ja­śnia wy­na­lazca Dave Smith.

Za­sto­so­wanie no­wego ro­dzaju po­włoki za­pewne nie ogra­niczy się tylko do bu­telek z ketchupem.

By­liśmy, i nadal je­steśmy, za­in­te­re­so­wani po­włoką za­po­bie­ga­jącą po­kry­waniu po­wierzchni szronem, za­po­bie­ga­jącą po­wsta­waniu za­torów w ga­zo­cią­gach i ro­po­cią­gach oraz sprzy­ja­jącą szyb­kiemu spły­waniu wody, np. z szyb sa­mo­cho­do­wych – dodał Smith.

Takie za­sto­so­wania wy­ma­gają jednak dłuż­szych przy­go­towań przed wpro­wa­dze­niem na rynek. Z bu­telką ket­chupu było naj­ła­twiej. Wy­na­lazek ra­czej nie wzbudzi za­chwytu firm pro­du­ku­ją­cych po­mi­do­rowy sos… Prze­cież im więcej zo­staje w bu­telce, tym więcej no­wych bu­telek sprzedają.

Jak wam się po­doba? Przy­znajcie – ile razy pró­bo­wa­li­ście roz­pacz­liwie „wy­ci­snąć” z bu­telki ket­chup do ostat­niej kro­pelki? Na cześć wy­na­lazcy – grupa Las Ketchup

Powiązane materiały: