Przejdź do treści

Wycieczka w pięciu zmysłach

Na­ukowcy z Tokio pra­cują nad sy­mu­la­torem rze­czy­wi­stości, dzięki któ­remu ja­pońscy eme­ryci będą mogli zwie­dzać świat wir­tu­alnie i do­znawać wrażeń aż w pięciu zmy­słach, nie tylko pa­trząc i słu­chając, ale także czując za­pachy, wiatr na twarzy czy ruchy swego ciała.

System obej­muje ekran z trój­wy­mia­rowym ob­razem, słu­chawki, fotel mo­gący po­ru­szać się w róż­nych płasz­czy­znach i wi­brować, ru­chome pe­dały pod stopy zdolne imi­tować różne formy na­cisku od pod­łoża, roz­pro­wa­dzacz za­pa­chów, a także wia­tra­czek do sy­mu­lacji wiatru. Ważnym ele­mentem jest opro­gra­mo­wanie, które in­te­gruje dzia­łanie tych wszyst­kich elementów.

Sy­mu­lator umoż­liwia użyt­kow­nikom np. po­czucie się w roli sprin­tera bie­gną­cego po re­kord na 100m – po­ru­szanie no­gami, wraz z wi­bra­cjami o różnym na­tę­żeniu, za­pewnia dość wia­ry­godny efekt tego typu. Na­to­miast pod­czas wir­tu­alnej wy­cieczki do We­necji, oprócz wi­doków i dźwięków miasta, użyt­kownik po­czuje za­pachy do­bie­ga­jące z re­stau­racji lub za­pach tam­tej­szych ro­ślin, a na ciele po­wiew ła­godnej mor­skiej bryzy. Sy­mu­lator rze­czy­wi­stości opra­co­wuje się szcze­gólnie z myślą o pro­jekcji wy­cie­czek dla ja­poń­skich seniorów.

Eks­perci w tym kraju mar­twią się sta­rze­niem się ich spo­łe­czeń­stwa: od 1980 od­setek osób w wieku 0–14 spadł o po­łowę, a tych w wieku po­wyżej 65 wzrósł dwu­krotnie (23% w 2010). Często po­de­szły wiek oznacza pro­blemy z mo­bil­no­ścią, a zatem ogól­niej z ak­tyw­no­ścią ży­ciową. Do­stęp­ność dość re­ali­stycz­nych wir­tu­al­nych od­po­wied­ników tu­ry­styki, wnio­słaby tu nowy im­puls dla ja­kości życia.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów