Przejdź do treści

Współczesne systemy alarmowe

Czy sms-​em z do­wol­nego miejsca na świecie można na przy­kład wy­łą­czyć ogrze­wanie w domu, pod­nieść w nim ro­lety lub roz­po­cząć zra­szanie ogrodu? Jeszcze nie tak dawno wiele osób za­pewne mia­łoby trud­ność z od­po­wie­dzią na to py­tanie. Dzi­siaj po­wszechnie już wia­domo, że tak. Nie bez przy­czyny o sys­te­mach alar­mo­wych mówi się, że są in­te­li­gentne. Po­dobnie zresztą, jak domy.

Alarm w każdej formie (dźwię­kowej, ra­diowej, sms-​owej, ma­ilowej) jest in­for­macją o zda­rzeniu. Po­winna ona do­trzeć na­tych­miast i nie­za­wodnie pod wska­zany przez nas adres, nie­za­leżnie od nawet naj­bar­dziej nie­sprzy­ja­ją­cych wa­runków ze­wnętrz­nych. To jedna z klu­czo­wych funkcji każ­dego sys­temu alar­mo­wego, gdyż od mo­mentu otrzy­mania in­for­macji liczą się za­pla­no­wane: sposób i czas re­akcji nań. Im szybsza re­akcja, tym mniejsze za­gro­żenie dla na­szego mienia i bezpieczeństwa.

To między in­nymi mając na uwadze, firma „Satel” wdro­żyła serie apli­kacji, dzięki którym te­le­fony stają się ma­ni­pu­la­to­rami sys­temów alar­mo­wych czy ekra­nami wy­świe­tla­ją­cymi obraz z kamer umiesz­czo­nych w chro­nio­nych przez nas obiek­tach. Apli­kacje dzia­łają w kon­fi­gu­racji z te­le­fo­nami tra­dy­cyj­nymi, do­ty­ko­wymi, sys­te­mami Go­ogle An­droid, urzą­dze­niami Apple iPhone.

Za­awan­so­wane sys­temy łącz­ności oparte są na tech­no­logii GSM i TCP/​IP In­ternet. To dzięki nim masz stały kon­takt ze swoim domem, miesz­ka­niem, biurem, firmą. Nawet z naj­bar­dziej od­le­głego miejsca mo­żesz za­rzą­dzać sys­temem alar­mowym i skon­fi­gu­ro­wa­nymi z nim urzą­dze­niami. Na przy­kład przy po­mocy mo­dułu INT-​VG, te­go­rocznej no­wości „Sa­tela”, moż­liwe jest zdalne ste­ro­wanie przez do­wolny te­lefon z wy­bie­ra­niem to­nowym przy użyciu menu gło­so­wego. Moduł, oprócz in­nych zalet, ma i tę, że pełni rolę 16-​komunikatowego syn­te­zera mowy, który umoż­liwia po­wia­da­mianie gło­sowe o wy­bra­nych zda­rze­niach w twoim sys­temie alar­mowym. Jest to ko­lejny krok w kie­runku uprosz­czenia ob­sługi sys­temu dla użytkownika.

Cen­trale alar­mowe współ­pra­cują z więk­szo­ścią wy­stę­pu­ją­cych na rynku urzą­dzeń pe­ry­fe­ryj­nych (czuj­niki, czujki, kon­tak­trony, de­tek­tory itp.), daje to in­sta­la­torom sze­roki wa­chlarz moż­li­wości ich wy­ko­rzy­stania. In­te­li­gentne sys­temy alar­mowe nie ogra­ni­czają się wy­łącznie do re­je­stro­wania zda­rzeń i po­wia­da­miania o nich. Może to być na przy­kład au­to­ma­tyczne za­mknięcie za­woru wody – po wy­kryciu za­lania. Te sys­temy umoż­li­wiają także, i to w coraz więk­szym stopniu, zdalne ste­ro­wanie róż­nymi urzą­dze­niami. Z do­wol­nego miejsca, na przy­kład w drodze do domu z sa­mo­chodu lub po­ciągu, mo­żemy za­rzą­dzać oświe­tle­niem, ogrze­wa­niem (także so­larnym), kli­ma­ty­zacją, ro­le­tami ze­wnętrz­nymi i we­wnętrz­nymi, bramą ga­ra­żową, sprzętem audio-​wideo, zra­sza­niem ogrodu. Z jednej strony jest to kom­fort, z dru­giej – szansa na ob­ni­żenie kosztów eks­plo­atacji domu. Przy obec­nych ce­nach energii, gazu i wody ma to nie­ba­ga­telne znaczenie.

Do­brze skon­fi­gu­ro­wany i za­in­sta­lo­wany system umoż­liwia ob­ser­wację domu czy firmy z dala od nich (wła­ściwie z do­wol­nego miejsca na świecie) na wy­świe­tlaczu te­le­fonu ko­mór­ko­wego, mo­ni­tora kom­pu­tera. Wła­ściwie do­brane i ulo­ko­wane ka­mery (które coraz czę­ściej stają się zin­te­gro­wanym ele­mentem alarmu), prze­każą wy­so­kiej ja­kości obraz za­równo dniem, jak i nocą.

Cieszy fakt, że polska firma „Satel” jest li­derem na rynku elek­tro­nicz­nych sys­temów za­bez­pie­czeń. W jej ofercie są między in­nymi cen­trale alar­mowe, sy­gna­li­za­tory, czujki, stacje mo­ni­to­ru­jące, ste­row­niki ra­diowe, dziel­niki ekran i za­si­lacze bu­fo­rowe, (prze­wo­dowe i bez­prze­wo­dowe). In­no­wa­cyjne roz­wią­zania tech­no­lo­giczne sto­suje się tutaj na co dzień za­równo w sprzęcie, jak i jego opro­gra­mo­waniu. Pro­dukcja jest zgodna z naj­wyż­szymi stan­dar­dami i zauto­ma­ty­zo­wana prawie w stu pro­cen­tach. Wy­roby gdań­skiej firmy znane są w ponad czter­dziestu kra­jach Eu­ropy i Azji.

Elż­bieta Majchrowicz

Powiązane materiały: