Przejdź do treści

Wodór do pełna proszę!

Sa­mo­chód na pierwszy rzut oka wy­gląda nor­malnie, ale za­miast spalin wy­dala parę wodną. Za­miast ben­zyny spala wodór. In­ży­nie­rowie z Po­li­tech­niki Lu­bel­skiej prze­ko­nali nas, że autem, w którym ben­zynę za­stą­piono tań­szym i eko­lo­gicznym wo­dorem, można jeździć.

Prace nad za­sto­so­wa­niem wo­doru jako pa­liwa sa­mo­cho­do­wego pro­wa­dzone są od wielu lat m.in. w kon­cer­nach sa­mo­cho­do­wych. W więk­szości jednak do­tyczą one mo­dy­fi­ko­wania sil­ników po­jazdów lub cał­ko­wicie nowej ich kon­strukcji. Wodór ma nie­stety zdol­ności wy­bu­chowe i próba spa­lenia go w zwy­kłym sil­niku kończy się jego zniszczeniem.

Lu­bel­skim na­ukowcom udało się stwo­rzyć in­sta­lację na wodór bez in­ge­rencji we wnę­trze sil­nika. Można ją za­in­sta­lować przy do­wolnym sil­niku o za­płonie iskrowym. Działa po­dobnie jak in­sta­lacja LPG.

Prace nad in­sta­lacją trwały dwa lata. Na­ukowcy za­mon­to­wali ją w sa­mo­cho­dzie opel corsa wy­po­sa­żonym w czte­ro­cy­lin­drowy silnik z wie­lo­punk­towym wtry­skiem pa­liwa, o za­płonie iskrowym i o po­jem­ności 1364 cm sześciennych.

Nie mu­sie­liśmy robić spe­cjal­nego sil­nika pro-​wodorowego. Sa­mo­chód ten nie traci zdol­ności jazdy na zwy­kłym pa­liwie - po­wie­dział prof. Mi­ro­sław Wen­deker z Wy­działu Me­cha­nicz­nego Po­li­tech­niki Lu­bel­skiej, kie­ru­jący ze­społem – może jeź­dzić na ory­gi­nalnej ben­zynie i może też być za­si­lany wodorem.

Sza­co­wany koszt in­sta­lacji sys­temu za­si­lania wo­dorem po­wi­nien wahać się od 6.000 do 8.000 zł. Litr wo­doru kosz­to­wałby 4 zł.

Jeśli po­wstanie in­fra­struk­tura tan­ko­wania wo­doru, to lu­dzie szybko się do tego prze­ko­nają – za­chwala pro­dukt prof. Wendeker.

Testy na sa­mo­cho­dzie oso­bowym z in­sta­lacją wo­do­rową wy­padły po­myślnie. Auto nie wy­dziela spalin, prak­tycznie nie traci na mocy i ma bardzo nie­wielkie spa­lanie. Teraz trwają pro­ce­dury pa­ten­towe. Być może wkrótce, za­miast ben­zyny, bę­dziemy tan­kować wodór, a za­miast spalin upajać się świeżym po­wie­trzem z rury wydechowej?

Powiązane materiały:

  • Tirst

    Nie­stety lobby pa­li­wowe nigdy na to nie pozwoli…

  • Sa

    Zo­ba­czymy jak to bedzie…

  • Pa­tryk

    Ge­nialny po­mysł, tylko szkoda że za­ło­żenie ta­kiej in­sta­lacji aż tyle kosz­tuje. Ra­czej sie nie przyjmnie, gdyż wy­datek 8000 pln cieżko be­dzie nad­robić ta­kiej in­sta­lacji. Lu­dzie będą wo­leli za­tan­kować droższą o 2 pln (jak na­razie) ben­zyne, niż za­łożyć in­sta­lacje i płacić o 2 pln mniej za litr i ogra­ni­czając spa­lanie gdyż nie zwrocą im sie koszty tejże instalacji.