Przejdź do treści

Wirtualna moda

Przed nami syl­we­strowe sza­leń­stwo, ale przedtem prze­gląd szaf i sklepów w po­szu­ki­waniu mod­nych ciu­chów. Może in­spi­racje znaj­dziemy w wir­tu­alnym świecie?

Ze­spół na­ukowców z Laval Uni­ver­sity w Ka­na­dzie, pod kie­row­nic­twem dr Mat­thieu Gu­it­tona, zajął się nieco ba­nalnym te­matem – jak ubie­rają swoje awa­tary użyt­kow­nicy wir­tu­alnej rze­czy­wi­stości „Se­cond Life”. Jak wy­ka­zało ba­danie awa­tary ko­biece od­sła­niają o wiele więcej na­giego ciała niż awa­tary męskie.

W rze­czy­wi­stym świecie moda, poza za­sto­so­wa­niem pre­fe­ro­wa­nego stylu kroju i do­datków, jest także wy­pad­kową kli­matu, śro­do­wiska, uwa­run­kowań kul­tu­ro­wych i czysto fi­zycz­nych. W wir­tu­alnym świecie tego typu ogra­ni­czenia nie obo­wią­zują. Gracze mogą two­rzyć własne style i i ubierać swoje awa­tary w co tylko chcą, uży­wając oczy­wi­ście na­rzędzi do­star­czo­nych przez twórców gry.

Ka­na­dyj­czycy prze­ana­li­zo­wali stroje ponad 400 awa­tarów z Se­cond Life. Awa­tary mę­skie miały na sobie ubrania za­kry­wa­jące od 75 proc. do 100 proc. ciała, na­to­miast tylko 5 proc. awa­tarów ko­bie­cych można było za­li­czyć do tego sa­mego prze­działu. Z kolei 47 proc. awa­tarów ko­bie­cych było ubra­nych w stroje osła­nia­jące od 25 proc. do 49 proc. po­wierzchni ciała; mę­skich awa­tarów tego typu było je­dynie 9 proc. Nie były za­cho­wy­wane przy tym mier­niki atrak­cyj­ności znane z rze­czy­wi­stego świata np. pro­cent od­sła­niania re­gionu piersi i bioder dla kobiet.

We­dług ba­daczy w wir­tu­alnym świecie pa­nuje pod tym względem do­wol­ność, a stroje są zwykle bardzo „ko­mik­sowe” i ekstrawaganckie.

Od­krycia te po­zwa­lają na zro­zu­mienie w jaki sposób spe­cy­ficzne spo­soby od­sła­niania ciała wpły­wają na wza­jemne in­te­rakcje mię­dzy­ludzkie w świecie re­alnym i wir­tu­alnym. Opcje (np. pro­jek­to­wania stroju dla gracza w świecie wir­tu­alnym) sta­nowią świetne na­rzę­dzie do badań za­chowań ludz­kich ukry­tych pod ogra­ni­cze­niami śro­do­wi­sko­wymi i fi­zycz­nymi. W tym przy­padku po­ka­zują wielką róż­nicę między płciami w po­ka­zy­waniu nie­osło­nię­tego ciała – stwier­dził w opisie badań dr Guitton.

Czyżby pa­nowie, nawet w wir­tu­alnym świecie, byli bar­dziej wstydliwi?

Powiązane materiały: