Przejdź do treści

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Po­trzeby, na które od­po­wiada projekt:

Istotne ba­riery w do­sto­so­wy­waniu sys­temu kształ­cenia za­wo­do­wego do po­trzeb re­gio­nal­nego rynku pracy, zwią­zane są z po­zy­ski­wa­niem i wy­ko­rzy­sta­niem in­for­macji o rynku pracy i jego po­wią­zaniu z sys­temem kształ­cenia za­wo­do­wego. Można za­uważyć między in­nymi takie pro­blemy jak:

  • częsty brak od­po­wied­nich informacji,
  • ist­nienie dużej liczby źródeł informacji,
  • roz­pro­szenie informacji,
  • ist­nienie róż­nych stan­dardów po­zy­ski­wania da­nych i pre­zen­tacji informacji,
  • brak in­for­macji o informacjach,
  • nie­do­sto­so­wanie prze­kazu do odbiorcy.

Do­tych­czas sto­so­wane roz­wią­zania w za­kresie po­zy­ski­wania in­for­macji o po­wią­zaniu sys­temu kształ­cenia za­wo­do­wego z re­gio­nalnym ryn­kiem pracy mają cha­rakter do­raź­nych badań pro­wa­dzo­nych przez wiele nie­za­leż­nych in­sty­tucji. Nie jest moż­liwe stałe i kom­plek­sowe ba­danie rynku w od­nie­sieniu do po­trzeb re­gio­nal­nych pra­co­dawców. Co więcej, nie ist­nieje rów­nież na­rzę­dzie, które w sposób sys­te­ma­tyczny po­zwa­la­łoby gro­ma­dzić ak­tu­alne dane o rynku pracy w Wiel­ko­polsce, któ­rymi po­słu­giwać mo­głyby się np. pu­bliczne służby za­trud­nienia. Pro­wa­dzone ana­lizy szybko tracą ak­tu­al­ność, a re­akcja na uzy­skane in­for­macje przez system kształ­cenia nie jest wy­star­cza­jąco szybka, aby od­po­wiadać na po­trzeby rynku.

Główny cel projektu

Głównym celem pro­jektu jest ogra­ni­czenie nie­do­sto­so­wania in­for­macji o po­trze­bach wiel­ko­pol­skiego rynku pracy do po­daży pro­gramów kształ­cenia za­wo­do­wego w regionie.

Grupy do­ce­lowe

W pro­jekcie wy­różnia się na­stę­pu­jące grupy do­ce­lowe z te­renu wo­je­wództwa wielkopolskiego:

  • pod­mioty dzia­ła­jące w ob­szarze zwią­zanym z ana­lizą re­gio­nal­nego rynku pracy, w tym in­sty­tucje rynku pracy (w szcze­gól­ności Po­wia­towe Urzędy Pracy), szkoły i pla­cówki oświa­towe, pro­wa­dzące kształ­cenie za­wo­dowe (z wy­łą­cze­niem kształ­cenia za­wo­do­wego dla dorosłych),
  • pra­co­dawcy,
  • nie bę­dący do­ro­słymi uczniowie, kształ­cący się w szko­łach i in­nych pla­ców­kach oświa­to­wych pro­wa­dzą­cych kształ­cenie zawodowe.

Part­nerzy w projekcie

Po­li­tech­nika Po­znańska – lider part­ner­stwa
Wo­je­wództwo Wiel­ko­pol­skie – partner kra­jowy
Miasto Po­znań – partner kra­jowy
Cen­tral Ostro­bo­thnia Uni­ver­sity of Ap­plied Sciences

In­sty­tucja współpracująca

Po­wia­towy Urząd Pracy w Poznaniu

Powiązane materiały: