Przejdź do treści

W 80 dni dookoła świata… w okularach

Po­dróż do­okoła świata? To nadal jedno z ma­rzeń wielu ludzi. Po­dróże kształcą, ale też po­trafią być mę­czące. Zwłaszcza, jeśli często zmie­niamy pod­czas ta­kich wo­jaży strefy cza­sowe. By po­dró­żo­wało się bez zwią­za­nych z tym do­le­gli­wo­ściami wy­starczy za­łożyć… okulary!

Są to jednak oku­lary nie­zwykłe. Opra­co­wali je na­ukowcy z Au­stralii. Nie chronią one przed nad­miarem światła – wręcz prze­ciwnie. Swoje cu­downe wła­ści­wości za­wdzię­czają spe­cjal­nemu ro­dza­jowi światła, które same emi­tują. To wła­śnie ono ma ła­go­dzić do­le­gli­wości spo­wo­do­wane po­dró­żami sa­mo­lotem przez inne strefy cza­sowe. Nie są one przy­jemne. Nasz bio­lo­giczny zegar może być so­lidnie roz­re­gu­lo­wany, mo­żemy od­czuwać coś w ro­dzaju roz­bicia. To efekt na­głej zmiany w oświe­tleniu i rytmie dnia. Choć umiemy prze­miesz­czać się z dużą pręd­ko­ścią, nadal nie po­tra­fimy sobie po­ra­dzić z efek­tami jakie dla na­szych or­ga­ni­zmów przy­noszą takie podróże.

Temu wszyst­kiemu za­ra­dzić ma wy­na­lazek z Au­stralii. Tam­tejsi na­ukowcy pra­cując nad ba­da­niami snu opra­co­wali spe­cjalne oku­lary. Ich zda­niem to pierwsze na świecie urzą­dzenie do kon­tro­lo­wania czasu. Emi­tuje ono de­li­katną zie­loną po­światę, która po­maga po­dróż­nikom stop­niowo za­adop­tować się do no­wych wa­runków. De­li­katna po­świata od­dzia­łuje po­dobno na części mózgu, które od­po­wia­dają za pra­wi­dłowe funk­cjo­no­wanie na­szego ze­gara bio­lo­giczn­nego. Mózg na­to­miast wy­syła do ca­łego ciała ko­mu­nikat, że „wszystko jest dobrze”.

Te same oku­lary będą mogły pomóc rów­nież osobom, które zbyt długo prze­by­wają w nie­do­świe­tlo­nych do­sta­tecznie po­miesz­cze­niach. Być może po­mogą także po­prawić na­strój tym, którzy źle znoszą zi­mowe miesiące.

Oku­lary są przy­jazne użyt­kow­ni­kowi i wy­godne – lu­dzie mogą je nosić pod­czas nor­malnej ak­tyw­ności w domu czy pracy – po­wie­dział pro­fesor Leon Lack z au­stra­lij­skiego uniwersytetu.

Powiązane materiały: