Przejdź do treści

Urządzenie do monitoringu bezdechu sennego z nagrodą

Stu­denci Po­li­tech­niki War­szaw­skiej opra­co­wali prze­nośne urzą­dzenie do ba­dania bez­dechu sen­nego. Do­tych­czas ba­dania tego typu można było wy­ko­nywać tylko w szpitalach.

Ko­rzy­stanie ze sta­cjo­nar­nych urzą­dzeń jest jednak drogie i nie­wy­godne. Roz­wią­zanie opra­co­wane przez Me­cha­tro­nics Team umoż­liwi wy­ko­ny­wanie tych badań rów­nież w bar­dziej kom­for­to­wych wa­run­kach, bo w domu pa­cjenta. Bez­dech senny jest za­bu­rze­niem, które ob­jawia się okre­so­wymi za­trzy­ma­niami od­dechu w trakcie snu – ich liczba pod­czas jednej nocy może do­cho­dzić do 30.

Pro­wadzi to do nie­do­tle­nienia tkanek (m.in. ner­wowej i mię­śnia ser­co­wego), wahań ci­śnienia krwi oraz wzmo­żenia pracy serca. Osoby z tym za­bu­rze­niem od­czu­wają zmę­czenie i sen­ność w ciągu dnia, mają też ob­ni­żoną energię ży­ciową. Bez­dech po­wi­nien być le­czony także z in­nych przy­czyn – coraz więcej badań do­wodzi, że zwiększa on ry­zyko wielu po­waż­nych scho­rzeń, np. chorób układu krą­żenia czy cu­krzycy typu 2.

Urzą­dzenie jest wiel­kości paczki chu­s­te­czek. Po­zwala na mie­rzenie 6 pa­ra­me­trów waż­nych przy ba­da­niach bez­dechu sen­nego. Wy­ko­nuje EKG, sa­tu­rację krwi (a więc mierzy, czy krew jest do­tle­niona), bada ruchy klatki pier­siowej, ci­śnienie wy­dy­cha­nego po­wie­trza i stru­mień po­wie­trza – zwią­zany za­równo z wy­de­chem, jak i wde­chem. Poza tym, dzięki mi­kro­fo­nowi wy­kry­wane jest rów­nież chrapanie.

Dane mogą być prze­sy­łane na kartę te­le­fonu, laptop czy kartę SD. Dzięki tym in­for­ma­cjom le­karz bę­dzie mógł ocenić, czy u danej osoby wy­stę­puje bez­dech senny. Urzą­dzenie opra­co­wane przez Me­cha­tro­nics Team zdo­było 2. miejsce w za­koń­czonym w tym ty­go­dniu mię­dzy­na­ro­dowym kon­kursie „Texas In­stru­ments Analog De­sign Con­test 2012″. 4-​osobowy ze­spół z Po­li­tech­niki War­szaw­skiej w na­grodę otrzymał 5.000 dolarów.

Na razie go­towy jest wstępny pro­totyp urzą­dzenia. Zanim wy­na­lazek trafi na rynek, nie­zbędne nie­zbędne jest uzy­skanie wy­ma­ga­nych certyfikatów.

Powiązane materiały: