Przejdź do treści

Uliczna ładowarka

Roz­ła­do­wała się ko­mórka lub laptop, prze­by­wasz w cen­trum ob­cego miasta i nie masz do­stępu do gniazdka z prądem? W Por­tu­galii nie­długo prze­stanie to być pro­blemem, bo­wiem na uli­cach staną pu­bliczne, sło­neczne ładowarki.

Por­tu­galscy kon­struk­torzy z firmy Sta­re­nergy opra­co­wali pro­totyp ulicz­nego urzą­dzenia do ła­do­wania te­le­fonów i in­nych urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych, wy­ko­rzy­stu­ją­cego energię z pro­mieni słonecznych.

Na me­ta­lowej kon­strukcji o wy­so­kości ok. 1,5 metra umie­ścili dwa pa­nele sło­neczne. Urzą­dzenie o na­zwie INTI sku­mu­lo­waną energię sło­neczną zmienia na­stępnie na za­si­lanie elek­tryczne. Pierwsza stacja ła­do­wania ma być uru­cho­miana jeszcze w tym roku.

W pierw­szej ko­lej­ności INTI trafi na plaże, dworce ko­le­jowe i porty lot­nicze. Do­stęp do urzą­dzenia bę­dzie bezpłatny.

Osta­teczny użyt­kownik sko­rzysta gratis ze stacji ła­do­wania ba­terii - po­wie­dział Helio Fa­zen­deiro z firmy Sta­re­nergy – opłaty za uży­wanie INTI po­no­szone będą przez ope­ra­torów prze­strzeni pu­blicz­nych, głównie przez sa­mo­rządy te­ry­to­rialne, or­ga­ni­zacje tu­ry­styczne czy mi­ni­ster­stwo transportu.

Jeden cykl ła­do­wania urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych za po­śred­nic­twem INTI wy­nosi 15 minut. Co­dziennie może ono na­ła­dować około 2 tys. te­le­fonów ko­mór­ko­wych. INTI jest w stanie do­star­czać energię nawet pod­czas dwóch po­chmur­nych dni. Firma Sta­re­nergy po­in­for­mo­wała, że poza sprze­dażą ła­do­warek sło­necz­nych, pro­wa­dzić bę­dzie rów­nież ich wynajem.

Powiązane materiały: