Przejdź do treści

Twoja piżama jest poza zasięgiem sieci — zaloguj ją jeszcze raz

Pi­żama po­winna być wy­godna, cza­sami może być ku­sząca, nie­kiedy po­winna być ciepła. Wkrótce bę­dziemy mu­sieli spraw­dzać, czy do­brze łączy się między in­nymi z in­ter­netem. Nie­długo pi­żama szpi­talna prze­stanie być zwykłą odzieżą, a stanie się istotnym ele­mentem in­te­li­gentnej apa­ra­tury mo­ni­to­ru­jącej pa­cjentów szpi­tala w czasie rze­czy­wi­stym. System opra­cował ze­spół na­ukowców z Unver­sidad Carlos III w Ma­drycie (UC3M), a prze­te­sto­wany zo­stał w trybie 24 go­dzinnym na od­dziale kar­dio­lo­gicznym w szpi­talu La Paz w Ma­drycie. Składa się on z dwóch części.

Pierwszą sta­nowi stała in­fra­struk­tura IT za­in­sta­lo­wana w bu­dynku. Jest to ze­spół stacji ba­zo­wych i ro­uterów mo­bil­nego do­stępu. Druga część to ze­staw mo­bilny – in­te­li­gentny t-​shirt, sta­no­wiący część szpi­talnej pi­dżamy. Ma­te­riał z któ­rego jest wy­ko­nany, po­siada w swojej osnowie nici me­ta­liczne oraz umiesz­czone po we­wnętrznej stronie, pła­skie, płat­kowe czuj­niki. Służą one do po­miarów akcji serca – jest to ten sam typ czuj­ników jaki uży­wany jest przy EKG.

Inne czuj­niki umiesz­czone w oko­li­cach pachy mo­ni­to­rują tem­pe­ra­turę, zaś na rękę pa­cjenta za­kła­dana jest ela­styczna bran­so­letka kon­tro­lu­jąca ci­śnienie. Ter­mo­metr i ak­ce­le­ro­metr, okre­śla­jące stan po­bu­dzenia pa­cjenta (ruch, spo­czynek, wy­siłek) znaj­dują się w osobnym, kar­towym urzą­dzeniu, mo­co­wanym do ko­szulki; w jej kie­szeni znaj­duje się zaś moduł bez­prze­wo­dowy prze­ka­zu­jący wszystkie dane o stanie mo­ni­to­ro­wa­nego, do apli­kacji do­stępnej dla per­so­nelu pie­lę­gniar­skiego i le­karzy. Moduł ten lo­ka­li­zuje także pa­cjenta, po­dając jego po­zycję na te­renie szpi­tala; działa w za­sięgu do 100–150 me­trów poza budynkami.

Cała in­te­li­genta pi­dżama jest urzą­dze­niem wie­lo­ra­zowym – można ją prać i płukać, po zdjęciu przy­mo­co­wa­nych do niej urzą­dzeń kar­to­wych. System można skon­fi­gu­rować tak, aby po prze­kro­czeniu usta­wionej war­tości kry­tycznej np. pulsu po­wyżej 100, tem­pe­ra­tury po­wyżej 38 st. C. wy­sy­łany był au­to­ma­tycznie alarm SMS do le­karza dy­żur­nego i pielęgniarek.

We­dług na­ukowców system, poza lecz­nic­twem za­mkniętym, może także służyć w ośrod­kach spor­to­wych do mo­ni­to­ro­wania stanu zdrowia spor­towców, do mo­ni­to­ro­wania pa­cjentów w do­mach lub ludzi star­szych, prze­by­wa­ją­cych w do­mach opieki.

Cie­kawe, czy system bę­dzie po­trafił wy­kryć, że pal­pi­tacje serca spo­wo­do­wało przej­ście ładnej pie­lę­gniarki, a nie stan chorobowy?

Powiązane materiały:

  • Anonim

    Pi­dżama porno