Przejdź do treści

Test medyczny zainspirowany Harrym Potterem

Sa­mo­pi­szący dziennik, w którym ukryta treść po­ka­zy­wała się do­piero po skro­pieniu własna krwią, a więc jeden z ga­dżetów z książki „Harry Potter i Kom­nata Ta­jemnic”, za­in­spi­rował au­stra­lij­skich na­ukowców. Stwo­rzyli oni pa­pie­rowe bio­sen­sory, które szybko iden­ty­fi­kują grupy krwi.

Na­ukowcy twierdzą, że test jest tak samo wia­ry­godny jak wy­ko­ny­wany w pro­fe­sjo­nal­nych jed­nost­kach, ale tańszy i szybszy. Pa­pie­rowe bio­sen­sory zo­stały opra­co­wane przez na­ukowców z Mo­nash Uni­ver­sity pod kie­run­kiem Wei Shena. Na ka­wałku pa­pieru po­krytym war­stwą od­porną na wodę, po­zo­sta­wiono trzy chłonne okienka w kształcie znaków: A, B i ⊗, do któ­rych wpro­wa­dzono prze­ciw­ciała re­agu­jące na an­ty­geny we krwi.

Po­wierzchnię A na­sy­cono prze­ciw­cia­łami anty-​B, po­wierzchnię B prze­ciw­cia­łami anty-​A. Na po­wierzchni trze­ciego bio­sen­sora na­nie­siono kształt X (re­agu­jący na oba typy an­ty­genów A i B), który re­aguje z każdą próbką krwi, oraz opi­sane na nim „0″, (razem tworzą znak ⊗).

Próbkę krwi osoby ba­danej do­daje się do każdej z liter, a na­stępnie spłu­kuje roz­tworem soli fi­zjo­lo­gicznej. W efekcie dla grupy krwi A po­jawia się napis „A⊗”, dla B „B⊗”, dla AB „AB⊗”, zaś dla grupy 0: „0″- X za­nika po prze­płu­kaniu solą fizjologiczną.

Me­toda po­zwala od­róż­niać cztery grupy krwi (A, B, AB i 0), ale i także okre­ślać, czy są Rh do­datnie, czy też ujemne. Taki test jest tak prosty, że nawet osoba bez spe­cja­li­stycz­nego przy­go­to­wania bę­dzie mogła szybko zin­ter­pre­tować wy­niki ba­dania, co jest szcze­gólnie ważne pod­czas wojen, wy­padków, ka­ta­strof czy klęsk żywiołowych.

Powiązane materiały: