Przejdź do treści

Ten samochód sam jedzie

O sa­mo­cho­dach, które jeżdżą bez po­mocy kie­rowcy pi­sa­liśmy już wie­lo­krotnie. Za każdym z pre­zen­to­wa­nych przez nas pro­jektów stały po­tężne, glo­balne kon­cerny. Nad po­dobnym roz­wią­za­niem pra­co­wali od wiosny 2012 roku stu­denci Po­li­tech­niki Wro­cław­skiej. Z sukcesem!

In­spi­racją do dzia­łania były za­wody sa­mo­chodów au­to­no­micz­nych or­ga­ni­zo­wane przez ame­ry­kańską or­ga­ni­zację rzą­dową DARPA. Tak w kole na­ukowym Po­jazdów i Ro­botów Mo­bil­nych na Po­li­tech­nice Wro­cław­skiej po­wstał Jurek, czyli Pierwszy Polski Po­jazd Au­to­no­miczny. W tej chwili trudno mówić, by był piękny, bo wszę­dzie widać mnó­stwo kabli, ale Jurek jeździ i radzi sobie na drodze coraz le­piej. Wy­starczy po­pra­cować nad jego „di­zajnem”. Tym jednak zajmie się spe­cjalny zespół.

Celem pro­jektu było stwo­rzenie po­jazdu bę­dą­cego w stanie po­ru­szać się w wa­run­kach miej­skich bez in­ge­rencji kie­rowcy – wy­ja­śniają jego twórcy – do tego celu po­jazd musi być w stanie roz­po­znawać drogę, piio­nowe oraz po­ziome znaki, ob­ser­wować drogę i jej oto­czenie, roz­po­znając sa­mo­chody oraz pie­szych, a także ko­rzy­stać z sys­temu na­wi­gacji sa­te­li­tarnej i map dro­go­wych w celu wy­zna­czania opty­malnej trasy przejazdu.

Sa­mo­chód od­czy­tując i ana­li­zując te wszystkie dane po­wi­nien sam za­de­cy­dować o dzia­łaniu, wy­brać od­po­wiedni pas ruchu oraz do­sto­sować pręd­kość jazdy.

Li­czący po­cząt­kowo ponad 50 osób ze­spół, skur­czył się do nie­ca­łych 30. Za­da­niem wszyst­kich ak­tywnie uczest­ni­czą­cych w pro­jekcie osób było opra­co­wanie kon­cepcji, dobór i zakup pod­ze­społów, mo­dy­fi­kacja ele­mentów, montaż do­dat­ko­wych urzą­dzeń, stwo­rzenie opro­gra­mo­wania oraz in­ter­fejsu ste­ro­wania po­jazdem. Wszystko miało służyć przy­sto­so­waniu se­ryj­nego sa­mo­chodu do sa­mo­dzielnej jazdy.

Nasz po­jazd ma być jednym z pierw­szych tego typu po­jazdów w Eu­ropie skon­stru­owanym przez stu­dentów – wy­ja­śniają stu­denci – pro­jekt obecnie zrzesza pod lo­giem Koła Na­uko­wego Po­jazdów i Ro­botów Mo­bil­nych ze­spół osób z róż­nych wy­działów, za­czy­nając od Me­cha­nicz­nego, koń­cząc na Elektronice.

Stu­denci Po­li­tech­niki współ­pra­cują rów­nież ze stu­den­tami wro­cław­skiej Aka­demii Sztuk Pięk­nych, którzy pra­cują nad oprawą gra­ficzną pro­jektu. Opie­kunem pro­jektu jest prof. Piotr A. Wrze­cio­niarz, a​li­derem Zbi­gniew Żelazny.

Powiązane materiały: