Przejdź do treści

Tapeta zabezpieczy sieć domową

Przy­znajcie się, ile razy ko­rzy­sta­li­ście z nie­za­bez­pie­czo­nego in­ter­netu są­siada? Nie­długo na­stąpi ko­niec z „pod­kra­da­niem”, gdyż na­ukowcy z Po­li­tech­niki w Gre­noble INP oraz Centre Tech­nique du Pa­pier opra­co­wali ta­petę, która za­trzy­muje sy­gnał wi-​fi.

Ta­peta po­kryta jest spe­cjal­nymi wzo­rami z farbą, która za­wiera czą­steczki srebra. Mają one tłumić i od­bijać fale ra­diowe o pew­nych czę­sto­tli­wo­ściach – w szcze­gól­ności tych uży­wa­nych przez ro­utery. Bę­dzie ona ni­czym mur nie do przej­ścia dla fal o czę­sto­tli­wości 0.9, 1.8 i 2.1 GHz (GSM) lub 2,45i 5,5 GHz (Wi-​Fi). Wy­starczy po­łożyć ją na ściany i za­bez­pie­czenie gotowe!

Prze­pusz­czać bę­dzie jednak fale ra­diowe i telewizyjne.

Można ją nawet po­ma­lować lub przy­kryć zwykłą ta­petą. Nie­wy­klu­czone, że po­wstanie też wersja na pod­łogę i sufit, dzięki czemu po­miesz­czenie bę­dzie jeszcze le­piej izo­lo­wane. Na­ukowcy pra­cują także nad po­dobną, ale prze­zro­czystą, po­włoką, która na oknie mo­głaby pełnić tę samą funkcję, co ta­peta na ścianie.

Ta­peta ma się po­jawić w sprze­daży w 2013 roku. Jedna rolka ma kosz­tować tyle, co po­dobnej wiel­kości rolka ta­pety śred­niej klasy. Pro­du­centem bę­dzie fińska firma Ahl­strom, która wy­ku­piła li­cencję na tech­no­logię od Gre­noble INP.

Powiązane materiały: