Przejdź do treści

Taki pocisk, że szok!

Od czasu do czasu po­licja musi zmie­rzyć się z chu­li­ga­nami. Cza­sami, by w trakcie za­mie­szek po­wstrzymać agre­sywny tłum, używa po­ci­sków gu­mo­wych. Być może wkrótce odejdą one do lamusa.

Wszystko dzięki in­ży­nierom z firmy Smar­tRo­unds LLC, którzy opra­co­wali zu­pełnie nowy typ po­cisku szo­ko­wego, ata­ku­ją­cego aż trzy z pięciu ludz­kich zmy­słów naraz.

Sto­so­wane po­wszechnie przez od­działy po­li­cyjne, okrągłe gu­mowe kule są nie­sku­teczne z dużej od­le­głości, na­to­miast z bliska mogą po­wo­dować bardzo po­ważne ob­ra­żenia, a nawet do­pro­wa­dzić do śmierci.

Nowe po­ciski szo­kowe maja kształt li­tery D. Można je bez­piecznie sto­sować z bliska, a i na od­le­głość są o wiele bar­dziej sku­teczne niż te tradycyjne.

Jak działa taki po­cisk szo­kowy? Jest on wy­po­sa­żony w proste czuj­niki, które mierzą przy­spie­szenie. Dzięki temu po­cisk „wie”, kiedy leci i wie kiedy trafił do celu, a wów­czas gwał­townie wy­ha­mo­wuje. W tym mo­mencie z po­cisku uwal­niany jest spe­cjalny gaz, który wy­pusz­czony pod dużym ci­śnie­niem ge­ne­ruje ogłu­sza­jący huk. To­wa­rzyszy temu, wy­wo­łany re­akcją che­miczną, ośle­pia­jący błysk. Po­cisk sprawia więc ból, oślepia i ogłusza. I to wszystko naraz. Nie ma moc­nych na taki szok!

Spe­cja­liści z firmy Smar­tRo­unds LLC pra­cują już nad no­wymi pro­jek­tami „bez­piecznej” amu­nicji. Będą to 18-​mm na­boje wy­peł­nione środ­kami, które po­draż­niają skórę – spe­cjal­nymi pian­kami, że­lami, a nawet nie­wiel­kimi ilo­ściami ma­te­riałów wy­bu­cho­wych. Liczą na to, że wszystkie te na­boje sprawdzą się w star­ciach z ulicz­nymi i sta­dio­no­wymi chuliganami.

Nie pro­ściej po­prosić chu­li­ganów, by byli grzeczni…?

Powiązane materiały: