Przejdź do treści

Sztuczna skóra — doskonała do protez?

Osoby, które stra­ciły koń­czynę chcą nadal żyć ak­tywnie. To między in­nymi dla nich po­wstają coraz do­sko­nalsze pro­tezy. Być może będą je­scze lepsze dzięki wy­na­laz­kowi na­ukowców z Uni­wer­sy­tetu Stanford.

Ze­spół ba­daczy opra­cował syn­te­tyczną skórę, która jest między in­nymi wraż­liwa na dotyk. Do­dat­kowo sama się re­ge­ne­ruje. Jak mówią jej twórcy do­sko­nale bę­dzie się nadawać do two­rzenia ul­tra­no­wo­cze­snych protez koń­czyn. Ba­da­niami grupy na­ukowców nad tym ma­te­riałem kie­ro­wała prof. Zhenan Bao.

Do stwo­rzenia tej nowej „skóry” na­ukowcy wy­ko­rzy­stali ela­styczny po­limer, do któ­rego do­dali ma­leńkie czą­steczki niklu. To wła­snie one spo­wo­do­wały, że znacznie zwięk­szyła się jego wy­trzy­ma­łość me­cha­niczna. Choć w ciągu ostat­niej de­kady na­stąpił znaczny po­stęp w pro­dukcji syn­te­tycznej skóry, to nawet naj­bar­dziej sku­teczna sa­mo­re­ge­ne­racja ma­te­riałów miała po­ważne wady. Pro­blemem była re­akcja na tem­pe­ra­turę, prze­wo­dzenie lub jego brak.

Nasz ma­te­riał może być ide­alny do sto­so­wania w pro­te­tyce – po­wie­działa pro­fesor Bao – ma­te­riał jest wraż­liwy nie tylko na na­cisk, lecz jest rów­nież w dół ela­styczny, a to może kiedyś być wy­ko­rzy­stane do sztucz­nych kończyn.

Powiązane materiały: