Przejdź do treści

Świderki w eterze

Sto­sun­kowo nie­dawno mie­liśmy do dys­po­zycji tylko 2 pro­gramy te­le­wi­zyjne i cztery ra­diowe. To już jednak prze­szłość. Teraz w eterze mamy praw­dziwy tłok. Na szczę­ście roz­ła­do­wa­niem tego nie­zwy­kłego „korka” za­jęli się naukowcy.

Mamy zatem dobrą wia­do­mość – bę­dzie więcej miejsca w eterze! Wszystko za sprawą wło­skich i szwedz­kich na­ukowców, którzy fale elek­tro­ma­gne­tyczne… skrę­cili w świ­derki. Zwięk­szyli przez to po­jem­ność obecnie uży­wa­nego za­kresu czę­sto­tli­wości radiowych.

Fi­zycy z Uni­wer­sy­tetu w Pa­dwie i szwedz­kiego twierdzą, że taka mo­dy­fi­kacja fal ra­dio­wych po­zwoli prze­syłać na tej samej czę­sto­tli­wości prak­tycznie nie­ogra­ni­czoną liczbę róż­nych sy­gnałów. Fale będą różnić się sko­kiem tej „śruby” i tym czy będą skrę­cone zgodnie, czy prze­ciwnie do ruchu wska­zówek zegara.

Pierwsze udane próby trans­misji sy­gnału ra­dio­wego, w którym fala elek­tro­ma­gne­tyczna zo­stała „skrę­cona”, prze­pro­wa­dzono pu­blicznie w ubie­głym roku w We­necji. Dwa różne sy­gnały prze­słano na czę­sto­tli­wości 2,4 GHz z na­daj­nika na wy­spie San Geo­rgio do od­bior­ników na bal­konie Pa­lazzo Du­cale przy placu świę­tego Marka.

Na­ukowcy za­po­wia­dają, że dzięki ich me­to­dzie w eterze coraz bar­dziej in­ten­sywnie wy­ko­rzy­sty­wanym nie tylko przez stacje ra­diowe, ale i naj­roz­ma­itsze mo­bilne, bez­prze­wo­dowe urzą­dzenia, zrobi się nieco prze­stron­niej. Bę­dzie miejsce dla więk­szej liczby stacji ra­dio­wych a sieci ko­mór­kowe i łącz­ność bez­prze­wo­dowa będą mogły działać szyb­ciej i nie będą się blokować.

Jeśli chcie­li­by­ście po­znać więcej szcze­gółów zaj­rzyjcie tutaj.

Powiązane materiały: