Przejdź do treści

Super dywan

Naj­słyn­niej­szym dy­wanem na świecie jest chyba ten, na którym latał Al­ladyn. Naj­bar­dziej opie­kuńczy wła­śnie po­wstaje. Jego wła­ści­ciele na pewno będą czuli się w domu o wiele bezpieczniejsi.

Pra­cują nad nim na­ukowcy z Uni­ver­sity of Man­che­ster. Su­per­dywan wy­ko­nany jest z cien­kich i ela­stycz­nych włó­kien optycz­nych, za­opa­trzo­nych w czuj­niki. Na czym po­lega jego niezwykłość?

Nie bę­dzie on tylko ozdobą sa­lonu. Ni­czym pies może ostrzec przed nie­pro­szo­nymi go­śćmi, ale rów­nież wsz­cząć alarm, gdy upadnie któryś z do­mow­ników. Ma mieć jeszcze kilka in­nych, przy­dat­nych funkcji.

Dywan tworzą bardzo cienkie i ela­styczne włókna optyczne. Dzięki współ­pracy z umiesz­czo­nymi na krań­cach dy­wanu czuj­ni­kami, tworzą dwu­wy­mia­rową mapę roz­kładu ci­śnień w mo­mencie, kiedy po raz pierwszy stanie na nim użyt­kownik. Sy­gnały o typie i spo­sobie na­cisku czuj­niki prze­sy­łają wtedy do kom­pu­tera po­przez moduł bez­prze­wo­dowy na końcu dy­wanu. Wszystkie te in­for­macje zo­staną za­pa­mię­tane dzięki apli­kacji sterującej.

Gdy coś różni się od tych wzorców, dywan ostrzega do­mow­ników. Może to na­stąpić w mo­mencie po­tknięcia, po­śli­zgnięcia czy upadku. System może być przy­datny gółwnie osobom star­szym – ostrzeże in­nych do­mow­ników o moż­li­wych kło­po­tach z cho­dze­niem jed­nego z użyt­kow­ników, nawet jeśli jeszcze nie są one do­brze wi­doczne. Za­alar­muje rów­nież, gdy po dy­wanie za­cznie cho­dzić ktoś obcy.

Część czuj­ników można wy­mienić, dzięki czemu dywan stanie się… sys­temem ostrze­gania przed ska­że­niem pro­mie­nio­twór­czym lub che­micznym. Takie dy­wany mogą być wy­ko­rzy­sty­wane między in­nymi w skła­dach wy­pa­lo­nego pa­liwa elek­trowni ato­mo­wych, si­łow­niach ją­dro­wych oraz fa­bry­kach i za­kła­dach syn­tezy che­micznej. Ko­lejna wy­miana czuj­ników za­mieni dywan w system przeciwpożarowym.

Ten wie­lo­funk­cyjny dywan może po­jawić się na rynku za około 3

lata.

Powiązane materiały: