Przejdź do treści

Stary człowiek i… jeździ

Choć trudno się z tym po­go­dzić, to trzeba spoj­rzeć praw­dzie w oczy. Starsi kie­rowcy mimo chęci i za­mi­ło­wania do jeż­dżenia, nie są już tak sprawni jak kilka lat wcze­śniej. By nie mu­sieli re­zy­gnować z jazdy po­wstała tech­no­logia, która ma im pomóc jeź­dzić bezpiecznie.

By nie po­zba­wiać se­niorów przy­jem­ności po­dró­żo­wania na wła­snych czte­rech kół­kach, na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu w New­ca­stle opra­co­wali między in­nymi pro­gram Granny-​Nav. Jego za­da­niem jest opra­co­wanie naj­bar­dziej bez­piecznej trasy. Na­wi­gacja bę­dzie pro­wa­dzić tak, by na przy­kład zmniej­szyć ilość skrętów w lewo.

By opra­cować różne sys­temy po­ma­ga­jące kie­rowcom w po­de­szłym wieku bry­tyjscy na­ukowcy stwo­rzyli swo­iste la­bo­ra­to­rium ba­dawcze w elek­trycznym sa­mo­cho­dzie. Zna­lazły się tam różne in­no­wa­cyjne roz­wią­zania, jak na przy­kład nok­to­wi­zyjny oraz in­te­li­gentny system do­sto­so­wania pręd­kości. Pod­czas jazdy dzięki spe­cjalnym oku­larom śle­dzącym ruchy gałek ocznych ba­dana jest kon­cen­tracja, po­ziom stresu i na­wyki zwią­zane z prowadzeniem.

Tak przy­go­to­wanym sa­mo­chodem jeź­dziło do tej pory około 20 kie­rowców po 80. roku życia. Dri­veLAB po­maga nam zro­zu­mieć, co stre­suje i sprawia trud­ności star­szym kie­rowcom i jak mo­żemy wy­ko­rzy­stać tech­no­logię, by im pomóc – wy­ja­śnia Amy Guo, kie­ru­jąca ze­społem na­ukowców – oka­zało się na przy­kład, że w strefie wol­niej­szego ruchu mieli oni pro­blemy z utrzy­ma­niem stałej pręd­kości i byli skłonni łamać prze­pisy na­ra­żając się na man­daty. Ten pro­blem można roz­wiązać dzięki od­po­wied­niemu urządzeniu.

Oka­zuje się, że se­niorzy chętnie będą ko­rzy­stać z no­wych tech­no­logii, któ­rych chcą się uczyć, mimo że są prze­ko­nani, że po­wstały z myślą o młodych.

Ba­dania do­piero się roz­po­częły. Za­kończą się suk­cesem, jeśli sa­mo­chody se­niorów wy­po­sa­żone w różne sys­temy sprawią, że będą oni się cie­szyli z bez­piecznej jazdy. Dzięki temu nię będą „za­mknięci” w domach.

Jeśli chcie­li­by­ście skon­tak­tować się w sprawie tego pro­jektu z jego au­to­rami, wy­starczy kliknąć tutaj.

Powiązane materiały: