Przejdź do treści

Siatka na torze F1

Li­czy­li­ście kiedyś ile mie­sięcznie przy­no­sicie do domu fo­lio­wych siatek z za­ku­pami? Choć „bycie eko” jest modne, to torby wie­lo­krot­nego użytku jakoś nie przy­jęły się ma­sowo. Być może ni­komu juz nie­po­trzebne siatki przy­dadzą się Ro­ber­towi Ku­bicy, bądź jego naśladowcom!

Fo­liowe torby, które albo za­le­gają gdzieś w kuchni w spe­cjal­nych po­jem­ni­kach, bądź po wy­ła­do­waniu za­kupów tra­fiają do kosza mogą służyć do pro­dukcji… bo­lidów F1. Gdy po­pu­larne „re­kla­mówki” tra­fiają na śmietnik sta­nowią duże za­gro­żenie dla śro­do­wiska. Pod­dane jednak od­po­wiednim pro­cesom za­mie­niają się w włókno wę­glowe. To do­sko­nały ma­te­riał nie tylko na su­per­szybkie sa­mo­chody, ale także na jachty, śmigła he­li­kop­terów, czy filtry sto­so­wane w przemyśle.

Torby, do któ­rych pa­ku­jemy chętnie za­kupy, w prze­ci­wień­stwie do bu­telek PET, nie na­dają się do wy­ko­rzy­stania jako su­ro­wiec wtórny. Przy­naj­mniej nie po­zwa­lają na to sto­so­wane teraz procesy.

Na­ukowcom z Oak Ridge Na­tional La­bo­ra­tory w Ten­nesse udało się jednak opra­cować me­todę prze­twa­rzania po­li­ety­lenu. Ma­te­riał, z któ­rego wy­ko­ny­wane są torby, zmie­niany jest na włókno wę­glowe. W za­leż­ności od po­trzeb i pla­no­wa­nego za­sto­so­wania tego ma­te­riału zmie­niane są też jego parametry.

Jak torba, w której jeszcze nie­dawno nie­śliśmy za­kupy zmienia się w super two­rzywo? Po­li­etylen miesza się z kwasem po­lim­le­kowym, który uzy­ski­wany jest ze skrobi ku­ku­ry­dzianej lub trzciny cu­krowej. Na­stępnie mie­szankę się pod­grzewa i z tak przy­go­to­wa­nego roz­tworu przę­dzie się bardzo, bardzo cienkie włókna. Ich śred­nica wy­nosi od 0,5 do 20 mi­kro­me­trów. Gdy zo­stają za­nu­rzone w roz­tworze za­wie­ra­jącym kwas, zmie­niają się w włókna zło­żone z czy­stego węgla.

Tak uzy­skany ma­te­riał może służyć do pro­dukcji od­por­nych che­micznie fil­trów. Gdy po­łą­czymy je z two­rzy­wami sztucz­nymi uzy­skamy bardzo lekki, ale nie­zwykle wy­trzy­mały laminat.

Choć znacie już al­ter­na­tywne za­sto­so­wanie dla fo­lio­wych toreb i być może bę­dziecie chcieli skon­stru­ować wspa­niałe i wy­trzy­małe nad­wozie, za­chę­camy was jednak do dbania o śro­do­wisko i cho­dzenie na za­kupy… z torbą wy­ko­naną na przy­kład z lnu.

Powiązane materiały: