Przejdź do treści

Robot z Fujitsu pójdzie na studia

Czy robot zo­stanie stu­dentem Uni­wer­sy­tetu w Tokio? Taki am­bitny plan ma ze­spół ja­poń­skich na­ukowców z firmy Fu­jitsu, współ­pra­cu­jącej z Na­tional In­sti­tute of In­for­ma­tics (NII).

Do 2021 roku robot ma zdać eg­zamin na studia, ko­rzy­stając z tych sa­mych źródeł, co inni – ludzcy – kan­dy­daci. Robot-​student, któ­rego od nazwy uczelni na­zwano Todai, bę­dzie miał nie­łatwe za­danie, bo Uni­wer­sytet To­kijski słynie z su­ro­wych kry­te­riów naboru.

Po usły­szeniu lub od­czy­taniu za­dania robot bę­dzie mu­siał umieć zro­zu­mieć ich treść, wy­od­rębnić klu­czowe in­for­macje i pro­blem do roz­wią­zania. Do­piero potem prze­kształci te dane tak, by mogły być dalej prze­twa­rzane przez kom­puter, a na końcu, co wy­daje się naj­mniej skom­pli­ko­wane, znaj­dzie rozwiązanie.

To, co wy­daje się proste jak drut, sta­nowi jednak ogromne wy­zwanie – Fu­jitsu pod­kreśla pro­blem, jakim jest prze­kształ­canie przez ro­bota zadań two­rzo­nych z myślą o lu­dziach w taki sposób, by były zro­zu­miałe dla maszyny.

Zanim za­wstydzą nas na eg­za­mi­nach, mogą nie­jed­nego za­wsty­dzić w tańcu ;)

Powiązane materiały: