Przejdź do treści

Raport mniejszości — gdy fikcja staje się rzeczywistością

Pa­mię­tacie film „Ra­port mniej­szości” z Tomem Cru­isem, w którym bo­hater wie­dział o prze­stęp­stwie zanim je po­peł­niono? Kilka lat temu to był film science fic­tion, a dziś? To już nie fikcja, a przed nami być może praw­dziwy przełom w dzia­ła­niach policji.

Na­ukowcy z Santa Clara Uni­ver­sity w Ka­li­fornii opra­co­wali opro­gra­mo­wanie dla po­licji po­zwa­la­jące prze­wi­dywać miejsca i czas po­peł­nienia nie­któ­rych typów prze­stępstw – po­in­for­mował ma­gazyn New Scientist.

Ba­dacze, pod kie­row­nic­twem ma­te­ma­tyka prof. George Moh­lera, stwier­dzili iż część prze­stępstw po­prze­dzają zda­rzenia da­jące się prze­wi­dywać. Kra­dzież w jednym miejscu wy­zwala na­stępne w oko­licy, w ciągu naj­bliż­szych kilku dni, po­dobnie jak po wstrząsie głównym w trzę­sieniu ziemi na­stę­pują wstrząsy wtórne.

W 2010 roku ze­spół Moh­lera za­sto­sował do prze­wi­dy­wania ta­kich „prze­stępstw wtór­nych” rów­nanie, uży­wane do okre­ślania wstrząsów wtór­nych. W miejsce dat i ob­szarów wstrząsów głów­nych wsta­wiono daty oraz miejsca prze­stępstw. W ten sposób opro­gra­mo­wanie na­ukowców z Santa Clara Uni­ver­sity prze­wi­działo miejsce i czas po­peł­nienia 25% włamań, które na­stą­piły w okre­ślonym dniu na ob­szarze Los An­geles w la­tach 2004–2005 przy użyciu da­nych z po­przed­nich ra­bunków z da­nego obszaru.

Obecnie opro­gra­mo­wanie te­sto­wane jest przez po­licję Santa Cruz na te­renie 10 ob­szarów o wiel­kości 150 m kw. Santa Cruz wy­brano do te­stów ze względu na to iż jest to miasto uni­wer­sy­teckie z bardzo zmienną po­pu­lacją, skła­da­jącą się w dużej części z przy­jezd­nych – tu­ry­stów i stu­dentów. Ba­dane są różne typy prze­stępstw – wła­mania do mieszkań, aut oraz kra­dzieże sa­mo­chodów. Ob­szary te pa­tro­lo­wane są uważnie przez uzbro­jo­nych po­li­cjantów i de­tek­tywów w cy­wilu. Za­stępca szefa po­licji lo­kalnej, Steve Clark, uak­tu­alnia pro­gram co noc i określa miejsce przy­pusz­czal­nych prze­stępstw na na­stępny dzień.

Pod ko­niec tego roku na­ukowcy chcą prze­te­stować opro­gra­mo­wanie rów­nież w Los An­geles. Po­li­cjanci będą w trakcie te­stów wy­zna­czać ob­szary o pod­wyż­szonym za­gro­żeniu, ale spe­cjalne pa­trole obejmą tylko po­łowę z nich. Po­zo­stałe te­reny będą pa­tro­lo­wane z nor­malną czę­sto­tli­wo­ścią. Na za­sa­dzie po­rów­nania będą mogli ocenić dzia­łanie opro­gra­mo­wania w dwóch grupach.

Jeśli kon­ty­nu­owane testy po­twierdzą jego uży­tecz­ność, wów­czas zo­stanie ono za­sto­so­wane także w in­nych mia­stach USA.

Prze­stępcy – za­cznijcie się bać!

Powiązane materiały: