Przejdź do treści

Protezy przyszłości zrobione są z…

Pod­czas ostat­niej Olim­piady głośno było o pro­te­zach spor­towców. Wy­ko­nane z „ko­smicz­nych” me­triałów po­ma­gały im uczest­ni­czyć w za­wo­dach. Nawet jednak im do do­sko­na­łości – wciąż bo­wiem nie są wy­star­cza­jącym za­mien­ni­kiem kości.

Być może wkrótce to się zmieni, a kie­runek, nad którym pra­cują na­ukowcy może być za­ska­ku­jący… Ma­te­riały przy­szłości to w po­wszechnnym mnie­maniu różne mie­szanki two­rzyw sztucz­nych, me­tali a nawet ma­te­riałów ce­ra­micz­nych. Al­ter­na­tywą dla nich ma być drewno.

Kon­kretnie rattan. To ogólne okre­ślenie wielu róż­nych ga­tunków palm pną­cych, które rosną w la­sach tro­pi­kal­nych Azji Południowo-​Wschodniej. Drewno to ma wła­ści­wości i gę­stość struk­tu­ralną bardzo zbli­żoną do ludz­kiej kości. Wła­śnie dzięki temu jest bardzo wy­trzy­małe i ela­styczne. Zda­niem na­ukowców do rat­tanu bardzo chętnie przy­cze­piają się żywe ko­mórki, a to może mieć klu­czowe wręcz zna­czenie dla wzrostu tkanek.

Pro­tezy wy­ko­nane z rat­tanu mogą fi­zycznie za­stąpić uszko­dzone kości. Mogą rów­nież stać się rusz­to­wa­niem, na którym wzra­stać bę­dzie zdrowa tkanka. Zanim to jednak na­stąpi, bloki su­ro­wego drewna muszą zo­stać pod­dane dro­giej i skom­pli­ko­wanej ob­róbce. Mimo tego in­we­stycja i tak jest o wiele bar­dziej opła­calna od roz­woju cał­ko­wicie syn­te­tycz­nych biomateriałów.

Powiązane materiały: