Przejdź do treści

Prognozowanie pogody na podstawie kształtu śnieżynek

Kształt śnie­żynek mówi wiele o wie­trze, in­ten­syw­ności opadów i wil­got­ności po­wie­trza. Dzięki przyj­rzeniu się im z bliska syn­op­tycy mogą opra­cować bar­dziej do­kładne pro­gnozy pogody.

W tym celu na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Utah opra­co­wali su­per­no­wo­czesny aparat do fo­to­gra­fo­wania płatków śniegu w 3D (Multi Angle Snow­flake Ca­mera). MASC składa się z trzech su­per­szyb­kich kamer, wy­po­sa­żo­nych w czuj­niki pod­czer­wieni, które robią zdjęcia śnież­nych płatków spa­da­ją­cych na ziemię z czasem na­świe­tlania 125000 sekundy.

Urzą­dzenie mierzy także pręd­kość spa­dania płatków. – Ak­tu­alne sy­mu­lacje po­go­dowe nie są do­kładne. Do dla­tego, że używa się do nich opra­cowań z 1970 r. Wów­czas śnie­żynki ob­ser­wo­wano pod mi­kro­skopem, a na­stępnie do­kładnie opi­sy­wano. W ten sposób ska­ta­lo­go­wano kilka ty­sięcy róż­nych wzorów, ale osoby nad tym pra­cu­jące, przy­pła­ciły to wadą wzroku – wy­ja­śnia na­uko­wiec Tim Gar­rett z Uni­wer­sy­tetu Utah.

MASC może na­to­miast sfo­to­gra­fować i zmie­rzyć dzie­siątki ty­sięcy płatków śniegu w ciągu jednej nocy. Z urzą­dzenia ko­rzysta już ame­ry­kańska armia do po­prawy prze­wi­dy­wania za­gro­żenia lawinowego.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów