Przejdź do treści

Poznań — Google AdWords

Re­klamą w Sieci rzadzą wy­ra­fi­no­wane na­rzę­dzia takie jak Go­ogle Ad­Words, a wśród tych, którzy uży­wają ich naj­le­piej, są po­znańscy stu­denci. Wła­śnie za­jęli miejsce w pierw­szej piątce eu­ro­pej­skich uczest­ników pre­sti­żo­wego kon­kursu Go­ogle On­line Mar­ke­ting Challenge.

To co kręci mar­ke­tin­gowców, to co na­kręca Google

Więk­szość zwy­kłych zja­daczy Google«a nawet nie wie, że oprócz samej, choć słynnej i można by już nawet rzec, iż kul­towej wy­szu­ki­warki, firma ta ofe­ruje także szereg na­rzędzi po­moc­nych w pro­wa­dzeniu sku­tecz­nych kam­panii re­kla­mo­wych w in­ter­necie. Ta­kich na­rzędzi jak Go­ogle Ad­Words, czyli system re­kla­mowy po­zwa­la­jący na wy­świe­tlanie linków spon­so­ro­wa­nych w wy­ni­kach wy­szu­ki­warki Go­ogle i na stro­nach z tymże sys­temem współ­pra­cu­ją­cych. Jak po­tężna jest to rzecz mówią już same liczby – re­klamy emi­to­wane przez Ad­Words sta­nowią około jednej czwartej ca­łego rynku re­kla­mo­wego w sieci, ge­ne­rując przy okazji aż 97% do­chodu kor­po­racji z Mo­un­tain View. A to oznacza ponad 30 mi­liardów do­larów rocznie. Robi wrażenie?

Wła­śnie między in­nymi w oparciu o Go­ogle Ad­Words prze­pro­wa­dzany jest co roku Go­ogle On­line Mar­ke­ting Chal­lenge, kon­kurs dla stu­dentów wyż­szych uczelni z ca­łego świata, pod­czas któ­rego mogą oni zo­ba­czyć, jak wiedza aka­de­micka prze­kłada się na prak­tykę w za­kresie re­klamy in­ter­ne­towej. Każdy z ze­społów star­tu­ją­cych w jednym z czte­rech re­gionów: Eu­ropa, Bliski Wschód i Afryka, obie Ame­ryki oraz Azja-​Pacyfik otrzy­muje 200 do­larów do wy­ko­rzy­stania wła­śnie w Ad­Words, a potem także trzy ty­go­dnie na na­wią­zanie współ­pracy z lo­kalnym przed­się­bior­stwem lub z or­ga­ni­zacją po­za­rzą­dową oraz na prze­pro­wa­dzenie dla niego/​niej sku­tecznej sie­ciowej kam­panii re­kla­mowej. W tym roku w kon­kursie wy­star­to­wały aż 3082 zespoły.

Po­znań, Po­znań, hej Ad­Words gol!

Efekty pracy drużyn zło­żo­nych z mło­dych mar­ke­tin­gowców ocenia naj­pierw spe­cjalny al­go­rytm za­pro­jek­to­wany przez Go­ogle i ana­li­zu­jący 35 róż­nych pa­ra­me­trów, który wy­łania 15 naj­lep­szych pro­jektów dla każ­dego z czte­rech re­gionów. Z nich zwy­cięzców wska­zuje z kolei mię­dzy­na­ro­dowe jury skła­da­jące się z naj­wy­bit­niej­szych spe­cja­li­stów z dzie­dziny re­klamy in­ter­ne­towej, pra­cu­ją­cych na uczel­niach ca­łego świata. Naj­waż­niejsze jednak w tym wszystkim jest to, że co roku świetne wy­niki osią­gają w tym kon­kursie pol­skie ze­społy. A jeszcze nawet ści­ślej rzecz uj­mując: pol­skie ze­społy z Poznania.

W te­go­rocznej edycji GOMC udział wzięły trzy ekipy re­pre­zen­tu­jące spe­cja­li­zację In­for­ma­tyka Sto­so­wana z Wy­dział Fi­zyki Uni­wer­sy­tetu im. Adama Mic­kie­wicza, któ­rego stu­denci świetnie ra­dzili sobie rok i dwa lata temu. Do­łą­czył do nich także po raz pierwszy ze­spół kie­runku Tech­niczne Za­sto­so­wania In­ter­netu, re­ali­zo­wa­nego wspólnie przez UAM, Uni­wer­sytet Eko­no­miczny w Po­znaniu i Po­li­tech­nikę Po­znańską. I to wła­śnie on, pro­wa­dząc kam­panię dla wi­tryny przed­się­bior­stwa zaj­mu­ją­cego się usłu­gami zwią­za­nymi z ogrze­wa­niem i wen­ty­lacją mieszkań, do­stał się na listę Top 5 Eu­ropy. Ma­rianna Wi­śniewska (ka­pitan, UEP), Mał­go­rzata Ja­nińska (UAM), Nor­bert Le­śniewski (UEP), Paweł Frieske (UAM), Mi­lena So­bo­lewska (UEP) oraz Anna Szklarek (UEP) zna­leźli się w tym pre­sti­żowym gronie obok dru­żyny z war­szaw­skiej Szkoły Głównej Han­dlowej, dwóch ze­społów z Nie­miec i jed­nego z Czech. To wszystko było oczy­wi­ście wy­ni­kiem cięż­kiej pracy.

- Cała trud­ność kon­kursu po­le­gała na tym że nie było jasno po­sta­wio­nego przez or­ga­ni­za­torów celu ani wy­tycz­nych. Sami mie­liśmy wy­zna­czyć sobie cel lub cele, takie jak zwięk­szenie świa­do­mości marki wśród po­ten­cjal­nych klientów, bądź też po prostu zwięk­szenie sprze­daży. Sami mu­sie­liśmy też wy­my­ślić stra­tegię mar­ke­tin­gową – jak skon­stru­ujemy kam­panię, jakie testy re­klam uło­żymy, do ja­kich klientów chcemy do­trzeć, czy chcemy wy­ko­rzy­stywać sieć re­kla­mową Go­ogle i tak dalej – opo­wiada Ania Szklarek.

„Klu­czem do suk­cesu od­po­wiednie zmo­ty­wo­wanie studentów”

Po­zo­stałe po­znań­skie ze­społy za­jęły się ob­sługą wi­tryny sklepu ze sprzętem mul­ti­me­dialnym dla szkół, wi­tryny sklepu mu­zycz­nego oraz wi­tryny ser­wisu zaj­mu­ją­cego się or­ga­ni­zacją warsz­tatów z bu­dowy i pro­gra­mo­wania ro­botów dla dzieci i mło­dzieży. I też z cał­kiem nie­złym skut­kiem – dwa z nich zna­lazły się w czo­łowej eu­ro­pej­skiej pięt­na­stce, a czwarty na świa­towej li­ście Top 100. Młodzi po­znańscy eks­perci w dzie­dzinie sie­ciowej re­klamy po­chodzą z tej samej „stajni”, wszyscy przy­go­to­wy­wali się do kon­kursu w ra­mach zajęć mo­no­gra­ficz­nych „Tech­no­logie E-​Commerce – Mar­ke­ting In­ter­ne­towy” pro­wa­dzo­nych przez dok­tora Woj­ciecha Czarta dla stu­dentów In­for­ma­tyki Sto­so­wanej Wy­działu Fi­zyki UAM. Jaka jest jego re­cepta na sukces w bardzo pre­sti­żowym konkursie?

- Nasi stu­denci do­sko­nale radzą sobie z na­rzę­dziami in­for­ma­tycz­nymi. W po­łą­czeniu z kształ­co­nymi na na­szych stu­diach umie­jęt­no­ściami ana­li­tycz­nymi oraz ra­dze­niem sobie z wy­zwa­niami w chwili, kiedy się wła­śnie po­ja­wiają, po­trak­to­wali udział w GOMC jako ko­lejny pro­blemem, który mu­sieli prze­ana­li­zować i po­konać. Klu­czem do suk­cesu było od­po­wiednie zmo­ty­wo­wanie stu­dentów aby osią­gnęli jak naj­wyższy po­ziomu pro­fe­sjo­na­lizmu w sto­sun­kowo krótkim czasie i uświa­do­mili sobie drze­miący w nich po­ten­cjał. – opo­wiada dr Czart.

A jeśli wy­daje się Wam, że w Go­ogle On­line Mar­ke­ting Chal­lenge po­ra­dzi­li­by­ście sobie jeszcze le­piej niż te­go­roczni uczest­nicy… Cóż, droga do spraw­dzenia tego jest jedna i w do­datku nie­zwykle prosta. Już można re­je­strować się na udział w przy­szło­rocznej edycji kon­kursu. Oprócz sa­tys­fakcji bę­dziecie mogli też wy­grać lap­topy oraz ty­go­dniowy pobyt w San Fran­cisco po­łą­czony ze zwie­dza­niem głównej sie­dziby Gogle.

Łu­kasz Miszewski

Powiązane materiały: