Przejdź do treści

Postaw sobie elektrownię atomową w ogródku

Energia ato­mowa wciąż wy­wo­łuje wiele emocji. U nas pro­te­stuje się prze­ciwko po­wstaniu choć jednej elek­trowni ato­mowej, na Za­cho­dzie na­to­miast dąży się do tego, aby energia ato­mowa była jak naj­bar­dziej powszechna.

W tym celu na­ukowcy fran­cuscy i bel­gijscy opra­co­wali pro­totyp prze­no­śnego re­ak­tora nu­kle­ar­nego, który miałby być wy­ko­rzy­sty­wany w nie­wiel­kich elek­trow­niach no­wego typu, wy­twa­rza­ją­cych energię elek­tryczną na skalę lo­kalną. Pro­totyp prze­no­śnego re­ak­tora jest wiel­kości lo­dówki, ma wy­miary: 60 x 80 cm. Jego atutem jest nie tylko wiel­kość, ale przede wszystkim fakt, że energia w nim wy­twa­rzana jest z od­padów ra­dio­ak­tyw­nych, nawet tych najgroźniejszych.

Od­pady we Francji są naj­czę­ściej za­bez­pie­czane i za­ko­py­wane w ziemi lub umiesz­czane w ściśle strze­żo­nych gro­tach skal­nych. Nowy re­aktor więc nie tylko do­star­czałby energii, ale i uty­li­zował kło­po­tliwe odpady.

Na­ukowcy z fran­cu­skiego Pań­stwo­wego Cen­trum Po­szu­kiwań Na­uko­wych i bel­gij­skiego Cen­trum Badań Energii Nu­kle­arnej już pla­nują skon­stru­owanie jego „dużo więk­szego brata”. Bo­wiem im re­aktor bę­dzie większy, tym więcej od­padów bę­dzie uty­li­zo­wa­nych. Wy­na­lazcy twierdzą, że re­aktor no­wego typu jest rów­nież bez­piecz­niejszy od stan­dar­do­wych re­ak­torów. Jego wy­łą­czenie trwa ułamek sekundy.

Je­żeli znajdą się chętni to nowe re­ak­tory bę­dzie można za­cząć pro­du­kować w 2023 roku. Do prac nad do­sko­na­le­niem no­wa­tor­skiego re­ak­tora mają się przy­łą­czyć spe­cja­liści z Ho­landii, Nie­miec, Hisz­panii, Por­tu­galii i Węgier.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów