Przejdź do treści

Popioły — nowe wcielenie

Kiedyś ma­rzyły się nam szklane domy. Teraz, być może, za­stąpią je domy z po­piołów. Był po­mysł, po­wstała tech­no­logia, zatem… niech się mury pną do góry!

Na­ukowcy z Aka­demii Górniczo-​Hutniczej opra­co­wali nową me­todę pro­du­ko­wania ma­te­riałów bu­dow­la­nych z po­piołu. Zda­niem spe­cja­li­stów po­piół ze spa­lania węgli, po od­po­wied­niej mo­dy­fi­kacji, można do­dawać do ce­mentu i be­tonu oraz używać w spo­iwach wy­ko­rzy­sty­wa­nych przy bu­dowie dróg.

AGH za­warła już ponad 20 umów li­cen­cyj­nych z fir­mami, które będą wdrażać to roz­wią­zanie do pro­dukcji ma­te­riałów bu­dow­la­nych nowej generacji.

Opra­co­wa­liśmy no­wa­torską me­todę prze­twa­rzania ubocz­nych pro­duktów spa­lania, czyli po­piołu. Po­zwoli ona zwięk­szyć jego za­sto­so­wanie i nadać mu do­dat­kową war­tość – po­wie­dział prof. Jerzy Dy­czek z Wy­działu In­ży­nierii Ma­te­ria­łowej i Ce­ra­miki AGH, który kie­ruje projektem.

Ba­dania prze­pro­wa­dzane na AGH wy­ka­zały, że prze­two­rzony po­piół może z po­wo­dze­niem za­stąpić na­tu­ralne su­rowce wy­ko­rzy­sty­wane do two­rzenia ma­te­riałów bu­dow­la­nych. Dzięki niemu można uzy­skać o wiele bar­dziej war­to­ściowy do­datek do ce­mentu i betonu.

Po­piół można także wy­ko­rzy­stać do pro­dukcji spoiw po­trzeb­nych przy bu­dowie dróg, uszczel­niania wałów prze­ciw­po­wo­dzio­wych, a także pro­dukcji płytek ścien­nych, ce­gieł i dachówek.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów