Przejdź do treści

Polskie sny o kosmosie

Choć mamy, jako kraj, swój udział w pod­boju ko­smosu, marzy nam się więcej. I, jako naród, wła­śnie wkra­czamy w nowy etap na­szej ko­smicznej „przy­gody” – pod­pi­sano umowę do­ty­czącą utwo­rzenia Kra­jo­wego Cen­trum In­ży­nierii Ko­smicznej i Sa­te­li­tarnej (KCIKiS), które już zo­stało okrzyk­nięte polską NASA. Nad ko­smicz­nymi tech­no­lo­giami będą w nim pra­cować na­ukowcy z Cen­trum Badań Ko­smicz­nych PAN i Woj­skowej Aka­demii Technicznej.

Cen­trum zo­stało utwo­rzone pięć mie­sięcy po przy­stą­pieniu Polski do Eu­ro­pej­skiej Agencji Ko­smicznej (ESA), mię­dzy­na­ro­dowej or­ga­ni­zacji krajów za­chod­nio­eu­ro­pej­skich po­wo­łanej w celu eks­plo­racji i wy­ko­rzy­stania prze­strzeni kosmicznej.

Pla­nu­jemy, że za 10 lat cen­trum bę­dzie wio­dącym w kraju ośrod­kiem roz­woju tech­no­logii ko­smicz­nych i technik sa­te­li­tar­nych oraz zna­czącym part­nerem w eu­ro­pej­skim pro­gramie ko­smicznym, dzia­ła­jącym w oparciu o wła­snych ab­sol­wentów – po­in­for­mował płk Wie­sław Grze­go­rzewski z WAT.

W ciągu naj­bliż­szych pięciu lat na­ukowcy z WAT i CBK PAN chcą zre­ali­zować 20 pro­jektów na­uko­wych. Zajmą się m.in. bu­dową eu­ro­pej­skiego sys­temu na­wi­ga­cyj­nego Ga­lileo, dzięki któ­remu bę­dzie można do­kładnie okre­ślić gdzie znaj­duje się po­szu­ki­wany obiekt czy miejsce. System bę­dzie działał jak bardzo do­kładny GPS (do tej pory Polska ko­rzy­stała z ame­ry­kań­skich i ro­syj­skich sys­temów na­wi­gacji). Chcą także pra­cować nad sys­temem ostrze­gania przed ko­smicz­nymi śmie­ciami, aste­ro­idami i me­te­ory­tami oraz pro­gno­zo­wa­niem po­gody w kosmosie.

Cen­trum to do­piero po­czątek – po­wie­dział prof. Ma­riusz Fi­gurski, pro­rektor ds. roz­woju WAT-​u, ko­or­dy­nator pro­jektu. – Chcemy żeby pol­skie ośrodki zaj­mu­jące się tech­no­lo­giami ko­smicz­nymi i sa­te­li­tar­nymi in­te­gro­wały się, two­rzyły plat­formy współ­pracy; to szansa na to, żeby nasze po­mysły były kon­ku­ren­cyjne na eu­ro­pej­skich i świa­to­wych rynkach.

Bę­dziemy otwarci na współ­pracę nie tylko z pol­skimi na­ukow­cami, ale i tymi z za­gra­nicy – do­daje prof. Fi­gurski – chcie­li­byśmy rów­nież, aby Cen­trum stało się ośrod­kiem edu­ka­cyjnym i opi­nio­twór­czym dla nauki, prze­mysłu i go­spo­darki w za­kresie in­ży­nierii ko­smicznej i satelitarnej.

Jednym z zadań KCIKIS bę­dzie też kształ­cenie spe­cja­li­stów w dzie­dzinie tech­no­logii ko­smicz­nych. W tym celu bę­dzie utwo­rzony nowy kie­runek stu­diów – in­ży­nieria ko­smiczna. Co roku mia­łoby na nim stu­diować 40–50 osób. Pierwszy nabór ma ru­szyć je­sienią 2014 roku. Przy okazji w Woj­skowej Aka­demii Tech­nicznej po­wstaną no­wo­czesne la­bo­ra­toria i sale badawcze.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów