Przejdź do treści

Polskie lądowanie na Marsie

Polska nie jest pań­stwem za­li­czanym do naj­bar­dziej ak­tyw­nych w eks­plo­ro­waniu ko­smosu. Każdy za­pewne wskaże Mi­ro­sława Her­ma­szew­skiego, który w la­tach sie­dem­dzie­sią­tych odbył lot na po­kła­dzie ra­dziec­kiego statku Sojuz. Inni wiedzą, że polska apa­ra­tura mon­to­wana jest w sa­te­li­tach krą­żą­cych po or­bicie ziemi oraz na Mię­dzy­na­ro­dowej Stacji Ko­smicznej. Jednak nie­wielu wie, że polscy stu­denci i kon­struk­torzy są ce­nio­nymi spe­cja­li­stami w dzie­dzinie lot­nictwa i tech­no­logii ko­smicz­nych. Magma 2, po­jazd stwo­rzony przez kon­struk­torów z Po­li­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej, zajął pierwsze miejsce w za­wo­dach Uni­ver­sity Rover Chal­lenge, w któ­rych udział wzięły po trzy ze­społy z USA, Ka­nady i Polski.

O szcze­góły suk­cesu za­py­ta­liśmy Piotra Ciurę, ko­or­dy­na­tora projektu.

Na czym do­kładnie po­le­gają za­wody Uni­ver­sity Rover Challenge?

Są one przede wszystkim zma­ga­niami mło­dych kon­struk­torów, którzy nie tylko pa­sjo­nują się te­ma­tyką ko­smiczną, ale rów­nież chcą po­kazać swoje umie­jęt­ności ro­bo­tyczne na arenie świa­towej. Za­wody od­by­wają się na pu­styni w stanie Utah, która zna­ko­micie od­wzo­ro­wuje to­po­logię te­renu Marsa. Wy­maga to przy­sto­so­wania ro­bota do trud­nych wa­runków ta­kich jak za­py­lenie, grząski piach, liczne skały, strome wznie­sienia i wy­myte przez wodę ko­ryta po pły­ną­cych nie­gdyś stru­mie­niach. Same za­wody mają za za­danie od­wzo­rować prace, w któ­rych ro­boty po­magać będą astro­nautom prze­by­wa­jącym na Marsie czyli, misje ra­tun­kowe, za­dania kon­struk­cyjne, za­dania eks­pe­dy­cyjne, w szcze­gól­ności po­szu­ki­wanie form życia i za­dania geodezyjne.

Jakie suk­cesy na koncie maja Po­lacy w tym zakresie?

Polska do­piero uświa­damia sobie, jak ważne są eks­plo­racje ko­smosu i jakie moż­li­wości to daje. Mam na­dzieję, że nasze po­czy­nania przy­kuły uwagę na­szych de­cy­dentów. Na­to­miast jeśli chodzi o hi­storie ła­zików, to je­steśmy drugą ekipą z Polski, która pró­bo­wała swoich sił w tych za­wo­dach, ale pierwszą która sta­nęła na po­dium, rok temu na trzecim miejscu a w tym roku na miejscu pierw­szym. Trzeba w tym miejscu rów­nież nad­mienić że inne dru­żyny z Polski rów­nież zaj­mo­wały wy­sokie lokaty.

Z czego zbu­do­wane są ła­ziki marsjańskie?

Te praw­dziwe? Nie wiem. Mówię to, aby uświa­domić, że ła­ziki bu­do­wane na takie za­wody są ana­lo­gami praw­dzi­wych ła­zików mar­sjań­skich a ma­te­riały w nich za­sto­so­wane nie spraw­dzi­łyby się w ty­po­wych mar­sjań­skich wa­run­kach. Nasz łazik zbu­do­wany jest w więk­szości z po­li­wę­glanu, ma­te­riału lek­kiego, ale bardzo wy­trzy­ma­łego, poza po­li­wę­glanem wy­ko­rzy­stuje się rów­nież alu­mi­nium i stal, ale tyko tam gdzie to jest niezbędne.

O szanse ko­mer­cja­li­zacji pro­jektu za­py­ta­liśmy Ma­te­usza Józefowicza.

Ko­mer­cja­li­zacja jest w toku. Ak­tu­alnie po­wstała spółka ABM Space Edu­ca­tion, która na bazie kilku ła­zików URC i ich ze­społów (to­ruń­skich i bia­ło­stoc­kich) wpro­wa­dzać bę­dzie na rynek in­no­wa­cyjny pro­dukt – za­bawki edu­ka­cyjne w formie ma­łych „ła­zików mar­sjań­skich”. Firma po­wstała w oparciu o ka­pitał za­ląż­kowy z Aka­de­mic­kich In­ku­ba­torów Przed­się­bior­czości (AIP Seed Fund).

Czy uczelnie w Polsce wspie­rają taką działalność?

Uczelnie oczy­wi­ście życz­liwie trak­tują takie inicjatywy.

Więcej szcze­gółów zna­leźć można pod adresem:

http://​www​.magma2​.pb​.edu​.pl/

Powiązane materiały: