Przejdź do treści

Polski finał Imagine Cup coraz bliżej

Gra, która po­może wal­czyć z in­dy­wi­du­al­nymi fo­biami, apli­kacja ra­tu­jąca w sy­tu­acji klęsk ży­wio­ło­wych czy pro­gramy wy­ko­rzy­stu­jące roz­sze­rzoną rze­czy­wi­stość – takie pro­jekty zna­lazły się wśród 15 naj­lep­szych, wy­bra­nych w pol­skim etapie kon­kursu Ima­gine Cup.

To naj­większy na świecie kon­kurs tech­no­lo­giczny dla stu­dentów. W tym roku dru­żyny wal­czyć będą o na­grody w trzech głów­nych dzie­dzi­nach: „Gry”, „In­no­wacje” i „Pro­jekty Spo­łeczne”. Na razie w każdej z ka­te­gorii ko­misja sę­dziowska wy­ło­niła 5 naj­lep­szych ze­społów. Kra­jowe fi­nały 11. edycji kon­kursu Ima­gine Cup od­będą się 3 i 4 kwietnia. Ze­społy za­walczą o tytuł dru­żyny na­ro­dowej, która bę­dzie re­pre­zen­to­wała Polskę w fi­na­łach świa­to­wych w Petersburgu.

Aż 4 dru­żyny w fi­nale to re­pre­zen­tanci war­szaw­skich uczelni, po trzy uczelni z Rze­szowa, Gdańska i Po­znania. W fi­nale jest też jeden ze­spół z Kra­kowa i jeden z Białegostoku.

W ka­te­gorii „Pro­jekty Spo­łeczne” w fi­nale zna­lazł się pro­jekt City Guard, który umoż­liwia za­alar­mo­wanie służb o róż­nych ro­dza­jach nie­bez­pie­czeń­stwa. Z kolei w pro­jekcie Re­scue Cloud po­wstał system, w którym prze­cho­wy­wane są ważne me­dyczne in­for­macje o użyt­kow­niku. W sy­tu­acji ra­to­wania zdrowia lub życia użyt­kow­nika, le­karze bez względu na język, jakim się po­słu­gują, mogą w szybki sposób otrzymać wszystkie po­trzebne in­for­macje o pa­cjencie. System De­resy z kolei po­zwala na po­wia­da­mianie służb o znisz­czo­nych obiek­tach w prze­strzeni miej­skiej, co przy­czynia się do szyb­kiego ich na­pra­wiania. Ko­lejny fi­na­łowy pro­jekt to Smart Farm – system za­rzą­dzania przed­się­bior­stwem rol­ni­czym, dzięki któ­remu można zmniej­szyć koszty pro­dukcji żyw­ności. Apli­kacja opty­ma­li­zuje trasę ma­szyn rol­ni­czych i koszty zu­życia pa­liwa. Ostatni z pro­jektów w tej ka­te­gorii to pro­jekt HELP. Jest to apli­kacja mo­bilna, dzięki której można nieść pomoc ofiarom trzę­sienia ziemi czy innej klęski żywiołowej.

W ka­te­gorii „Gry” w fi­na­łowej piątce zna­lazł się pro­jekt Little Phy­sics, w którym gracz musi za­sto­sować prawa fi­zyki, aby po­konać ko­lejne etapy. Z kolei gra Fun Brush – wy­ko­rzy­stując spe­cjalnie za­pro­jek­to­waną szczo­teczkę do zębów – ma pomóc w na­uczeniu dzieci po­praw­nego szczot­ko­wania zębów. Inny z pro­jektów – Ci­ty­Quest to ro­dzaj gry miej­skiej, która wy­ko­rzy­stuje m.in. roz­sze­rzoną rze­czy­wi­stość (Au­gmented Re­ality), QR kody czy tech­no­logię zbli­że­niową (NFC). Z kolei w grze Vein Rush mamy do czy­nienia z ludzkim układem krwio­no­śnym, który na­leży obronić przed bak­te­riami i wi­ru­sami za po­mocą do­stęp­nych w re­alnym świecie metod. Pro­jekt Idea to system wią­żący ze sobą kom­puter, kon­solę, sensor kon­troli ruchu i plat­formę in­ter­ne­tową. System ten ma po­magać lu­dziom zwal­czać ich lęki i fobie.

Te­go­roczna od­słona Ima­gine Cup to pro­jekty na bardzo wy­sokim po­ziomie, wy­ko­rzy­stu­jące to, co na rynku IT naj­bar­dziej in­no­wa­cyjne – mo­bil­ność, roz­sze­rzoną rze­czy­wi­stość (Au­gmented Re­ality), kody QR, NFC i chmurę Win­dows Azure –sko­men­tował Kon­stanty Mły­nar­czyk, członek jury kon­kur­so­wego – polscy stu­denci znaj­du­jący się za­wsze bardzo wy­soko w świa­towej czo­łówce kon­kursu i tym razem przy­go­to­wali wspa­niałe pro­jekty we wszyst­kich trzech kategoriach.

Tuż po świę­tach, w środę 3 kwietnia, ko­misja sę­dziowska spo­śród 15 fi­na­li­stów wy­łoni po 3 ze­społy w każdej ka­te­gorii. W drugim dniu fi­nałów 9 wy­bra­nych drużyn za­pre­zen­tuje swoje roz­wią­zania sze­ro­kiemu au­dy­to­rium. Jury ści­słych fi­nałów wy­bierze zwy­cięzców w po­szcze­gól­nych ka­te­go­riach oraz dru­żynę na­ro­dową, która bę­dzie re­pre­zen­to­wała Polskę na fi­na­łach świa­to­wych w Petersburgu.

na​ukaw​polsce​.pap​.pl

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów