Przejdź do treści

Politechnika Poznańska Inicjatorem Rozwoju w Wielkopolsce

W dniu 28 wrze­śnia br. w Sali Se­natu Po­li­tech­niki Po­znań­skiej od­była się in­au­gu­racja dwóch pro­jektów w ra­mach pro­gramu ak­ce­le­racji wiedzy tech­nicznej. Pro­jekty po­wstały z ini­cja­tywy Po­li­tech­niki Po­znań­skiej przy współ­pracy z przed­sta­wi­cie­lami In­sty­tucji Part­ner­skich: Urzędem Mar­szał­kow­skim Wo­je­wództwa Wiel­ko­pol­skiego oraz Urzędem Miasta Po­znania. Go­spo­da­rzami tego wy­da­rzenia byli Kry­styna Po­ślednia – Członek Za­rządu Wo­je­wództwa Wiel­ko­pol­skiego oraz JM Rektor Po­li­tech­niki Po­znań­skiej – prof. Adam Hamrol.

Pro­jekt Wiel­ko­polski system mo­ni­to­ro­wania i pro­gno­zo­wania jest od­po­wie­dzią na pro­blem do­pa­so­wania kom­pe­tencji i umie­jęt­ności za­wo­do­wych do po­trzeb rynku pracy. Ini­cja­torem i Li­derem Pro­jektu Wiel­ko­polski system mo­ni­to­ro­wania i pro­gno­zo­wania jest Po­li­tech­nika Po­znańska a Part­ne­rami Wo­je­wództwo Wiel­ko­pol­skie, Miasto Po­znań i Cen­tral Ostro­bo­thnia Uni­ver­sity for Ap­plied Sciences z Kok­kola w Finlandii.

Okre­ślenia opi­su­jące re­ali­zo­wany pro­jekt to przede wszystkim:

  • do­pa­so­wanie kom­pe­tencji na rynku pracy,
  • ak­tu­alne i pro­gno­zo­wane dane wspo­ma­ga­jące za­rzą­dzanie sys­temem kształ­cenia zawodowego,
  • wy­ko­rzy­stanie fiń­skich rozwiązań,
  • in­tu­icyjne, przy­jazne i bez­płatne roz­wią­zania dla użytkowników,
  • in­no­wa­cyjny cha­rakter sys­temu mo­ni­to­ro­wania i prognozowania,
  • do­stęp w czasie rze­czy­wi­stym do in­for­macji o za­po­trze­bo­waniu rynku pracy na kompetencje
  • za­wo­dowe,
  • zdol­ność do­sto­so­wy­wania się sys­temu do zmie­nia­ją­cych się po­trzeb użytkowników,
  • wsparcie de­cy­zyjne władz sa­mo­rzą­do­wych i in­sty­tucji rynku pracy.

Na pod­stawie da­nych po­cho­dzą­cych z sys­temu przy­go­to­wy­wane będą ra­porty okre­sowe, które za­wierać będą in­for­mację na temat luk kom­pe­tencji na wiel­ko­pol­skim rynku pracy. Opra­co­wane dane przy­czynić się mogą do eli­mi­no­wania nie­efek­tyw­nych i two­rzenia no­wych kie­runków za­wo­do­wych w Wielkopolsce.

W pro­jekcie wy­ko­rzy­stane będą do­świad­czenia fiń­skiego part­nera. Jego wybór nie jest przypadkowy.

Po­wszechnie wia­domo, że system kształ­cenia za­wo­do­wego w Fin­landii jest jednym z naj­lep­szych na świecie. Roz­wią­zania wy­pra­co­wane w ra­mach pro­jektu kie­ro­wane są między in­nymi do uczniów szkół za­wo­do­wych, pra­co­dawców, in­sty­tucji rynku pracy, szkół i sa­mo­rządów na te­renie Wiel­ko­polski. System udo­stęp­niony zo­stanie w osta­tecznej wersji w pierw­szej po­łowie 2012 roku.

Ko­lejny pro­jekt re­ali­zo­wany w bar­wach Ak­ce­le­ra­tora Wiedzy Tech­nicznej® (AWT®) to Part­nerski związek nauki i po­stępu, który jest od­po­wie­dzią na kon­kurs Mi­ni­ster­stwa Nauki i Szkol­nictwa Wyż­szego do­ty­czący roz­woju kwa­li­fi­kacji kadr sys­temu B+R i wzrostu świa­do­mości roli nauki, w roz­woju go­spo­dar­czym. Li­derem tego Pro­jektu jest Urząd Mar­szał­kowski Wo­je­wództwa Wiel­ko­pol­skiego, part­ne­rami Po­li­tech­nika Po­znańska (po­my­sło­dawca pro­jektu) oraz Te­le­wizja Polska Od­dział w Poznaniu.

Pod­sta­wo­wymi ce­lami pro­jektu jest po­pu­la­ry­zacja osią­gnięć nauki pol­skiej i świa­towej, promocja

in­no­wa­cyj­ności w po­wią­zaniu z no­wymi tech­no­lo­giami wdra­ża­nymi w go­spo­darce, po­pu­la­ry­zacja kie­runków stu­diów two­rzą­cych no­wo­czesną go­spo­darkę oraz upo­wszech­nienie przy­kładów trans­feru wiedzy do­go­spo­darki, przed­sta­wienie nauki jako spo­sobu na wzrost kon­ku­ren­cyj­ności i in­no­wa­cyj­ności gospodarki.

Ad­re­sa­tami pro­jektu, są przede wszystkim stu­denci ale rów­nież pra­cow­nicy jed­no­stek na­uko­wych i pra­cow­nicy pod­miotów sek­tora B+R

Ze wszyst­kich sił pro­mować naukę i postęp

Pro­jekt ma cha­rakter in­for­ma­cyjny dla­tego główne za­dania zwią­zane są z dzia­ła­niami promocyjnymi.

Wsparte są ba­da­niami efek­tyw­ności ko­mu­ni­kacji. Pod­sta­wowym ogól­no­pol­skim na­rzę­dziem pro­mo­cyjnym jest wortal in­ter­ne­towy spa­ja­jący wszystkie wy­da­rzenia w pro­jekcie. Bardzo ważną rolę w pro­jekcie od­gry­wają pro­gramy te­le­wi­zyjne pt. Shot na­ukowy re­ali­zo­wane i emi­to­wane przez Te­le­wizję Polską Odział w Po­znaniu. Radio Afera przy­go­to­wuje cykl au­dycji pt. Pimp My Mind emi­to­wa­nych w ogól­no­pol­skiej sieci roz­głośni stu­denc­kich. Za­sięg ogól­no­polski bę­dzie miało rów­nież cza­so­pismo elek­tro­niczne pt. Aka­de­mickie B+R oraz Elek­tro­niczne ar­chiwum techniki.

O Wiel­ko­polsce w całej Polsce Oprócz prze­kazu me­dial­nego o za­sięgu ogól­no­pol­skim w pro­jekcie będą rów­nież realizowane

kam­panie BTL w 16 ośrod­kach aka­de­mic­kich w całej Polsce. Kam­panie BTL re­ali­zo­wane będą w dużej mierze przez or­ga­ni­zacje stu­denckie, a w ra­mach kam­panii or­ga­ni­zo­wane będą akcje am­bien­towe z wy­ko­rzy­sta­niem fo­to­kodów oraz se­mi­naria, w któ­rych będą pro­mo­wane osią­gnięcia nauki wy­ko­rzy­sty­wane w prak­tyce go­spo­dar­czej ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem przy­kładów z Wielkopolski.

Wiel­ko­polski system mo­ni­to­ro­wania i pro­gno­zo­wania oraz Part­nerski związek nauki i postępu

fi­nan­so­wane są ze środków Unii Eu­ro­pej­skiej w ra­mach z Eu­ro­pej­skiego Fun­duszu Społecznego.

Powiązane materiały: