Przejdź do treści

Pokój z widokiem…

…Na razie na ła­wicę śledzi bał­tyc­kich, ale to do­piero po­czątek. W Gdyni zbu­do­wany zo­stanie pro­totyp pod­wod­nego ho­telu, za­pro­jek­to­wa­nego przez ze­spół na­ukowców – głównie z Po­li­tech­niki Gdańskiej.

Środki na ten cel po­zy­skano z fun­duszy unij­nych. Kon­strukcją są już oczy­wi­ście za­in­te­re­so­wani in­we­storzy z Du­baju i Ma­le­diwów, bo­wiem hotel za­pro­jek­to­wano głównie z myślą o miej­scach, w któ­rych wody są na tyle czyste, by po­zwa­lały na ob­ser­wację raf ko­ra­lo­wych i in­nych ży­ją­cych pod po­wierzchnią stwo­rzeń. Do­fi­nan­so­wanie unijne po­chodzi z pro­gramu In­fra­struk­tura i Śro­do­wisko. Na­ukowcy z Po­li­tech­niki Gdań­skiej współ­pra­cują przy tym pro­jekcie ze spe­cja­li­stami z gdyń­skiej firmy Deep Ocean Tech­no­logy. Bu­dowa pro­to­typu Water Di­scus Hotel – tak na­zywa się kon­strukcja – roz­pocznie się w tym roku, a za­kończy dwa lata póź­niej – za­po­wiada Ro­bert Bur­sie­wicz z Deep Ocean Technology.

Na świecie ist­nieją już miejsca, które po­zwa­lają na ob­ser­wacje pod­wod­nego życia. Na Ma­le­di­wach jest np. pod­wodna sala klu­bowa i re­stau­racja. Ni­gdzie jednak, jak dotąd, nie po­sta­wiono pod­wod­nego ho­telu – tłu­maczy Bursiewicz.

Jak wy­ja­śnił, pro­totyp pod­wod­nego ho­telu ma po­służyć prak­tycz­nemu zba­daniu roz­wiązań za­sto­so­wa­nych przez pro­jek­tantów i wnie­sieniu do pro­jektu ewen­tu­al­nych po­prawek czy ulep­szeń. Ca­łość ma składać się z dwóch dysków po­łą­czo­nych ze sobą so­lidną kon­strukcją wraz z win­dami i scho­dami. Jeden z dysków za­nu­rzony bę­dzie na około 10m pod wodą, w którym zlo­ka­li­zo­wa­nych zo­stanie około 20 pokoi ho­te­lo­wych, cał­ko­wicie prze­szklo­nych, roz­ło­żo­nych tak, aby umoż­li­wiały ich miesz­kańcom swo­bodną ob­ser­wację pod­wod­nego kra­jo­brazu. Drugi na­to­miast bę­dzie znaj­dował się ponad taflą wody; bę­dzie wy­ko­rzy­sty­wany jako za­plecze ho­te­lowe oraz np. jako miejsce re­laksu, tre­ningów dla mi­ło­śników nur­ko­wania czy jako lą­do­wisko dla helikoptera.

Kom­pleks zo­stanie wy­po­sa­żony w roz­wią­zania za­pew­nia­jące pełne bez­pie­czeń­stwo nawet w przy­padku naj­bar­dziej nie­ko­rzyst­nych wa­runków po­go­do­wych np. tsu­nami – po­wie­dział dr hab. inż. Lech Ro­wiński z Wy­działu Oce­ano­tech­niki i Okrę­tow­nictwa Po­li­tech­niki Gdań­skiej, szef ze­społu, który – po dwóch la­tach pracy – przy­go­tował pro­jekt pod­wod­nego hotelu..

Bo­gaci in­we­storzy oczy­wi­ście będą mogli wpro­wa­dzać do­dat­kowe „ba­jery” do pro­jektu swo­jego ho­telu. In­no­wa­cyj­ność ho­telu nie po­lega tylko na lo­ka­li­zacji pokoi dla gości pod wodą. To bę­dzie także pierwszy na świecie hotel, który bę­dzie można prze­miesz­czać. W razie po­trzeby zo­stanie za­ho­lo­wany do stoczni i tam pod­dany prze­glą­dowi, na­prawom, kon­ser­wacji. Pro­jek­tanci za­dbali też o bez­pie­czeń­stwo gości hotelowych.

W przy­padku za­gro­żenia, część miesz­kalna wy­nurzy się spod wody – po­wie­dział prof. Lech Ro­wiński. Jak za­zna­czył, ba­la­stem dla wa­żą­cego około 3 tys. ton pod­wod­nego dysku bę­dzie woda umiesz­czona w zbior­niku za­in­sta­lo­wanym w nad­wodnej części obiektu. – W razie ja­kiej­kol­wiek sy­tu­acji awa­ryjnej zbiornik otworzy się i po wy­pły­nięciu wody pod­wodny dysk wy­nurzy się – wy­ja­śnia Ro­wiński za­strze­gając, że w każdym z pokoi znaj­dzie się osobne wyj­ście awaryjne.

Nie znamy nie­stety jeszcze cen za ko­rzy­stanie z tej atrakcji. Można jednak po­dej­rzewać, że będą słone – jak woda nad tym ho­telem ;)

Powiązane materiały: