Przejdź do treści

Podgrzewać ścieżki rowerowe?

W Ho­landii, a więc w kraju, w którym jest więcej ro­werów niż miesz­kańców, trwają prace nad pro­jektem ogrze­wania ścieżek ro­we­ro­wych energią geo­ter­malną. Bę­dzie cie­plej, ale przede wszystkim bezpieczniej.

Chodzi o to, by pod ścieżką ro­we­rową umie­ścić in­sta­lację za­po­bie­ga­jącą two­rzeniu się ob­lo­dzenia w zimie – wy­ja­śnia Marcel Bo­ere­fijn, in­ży­nier od­po­wie­dzialny za ten pro­jekt w ośrodku ba­daw­czym Tauw.

Na razie jednak pro­jekt jest na etapie wstęp­nych badań, a ich re­zul­taty ocze­ki­wane są naj­wcze­śniej na po­czątku 2013 roku. Już teraz jednak wia­domo, że wstępne koszty bu­dowy ta­kiego ogrze­wania są dość wy­sokie i się­gają od 20 do 40 ty­sięcy euro na każdy ki­lo­metr. Koszty zatem będą ogromne, bo w Ho­landii jest ponad 35.000 ki­lo­me­trów ścieżek rowerowych.

Zda­niem Bo­ere­fijna, wy­datki te szybko się jednak zwrócą. Ogrze­wanie ścieżek ro­we­ro­wych oznacza nie tylko bez­piecz­niejszą jazdę. Przy­niesie także wielkie oszczęd­ności. Nie trzeba bę­dzie używać soli do po­sy­py­wania ob­lo­dzo­nych ścieżek, mniejsze będą koszty zwią­zane z po­mocą osobom po­szko­do­wanym w wy­pad­kach, mniej sa­mo­chodów bę­dzie na dro­gach, bo więcej osób prze­sią­dzie się na rower.

Pod­grze­wanie ścieżek może za­po­biec tylu nie­szczę­ściom, jeśli są one ob­lo­dzone przez cztery ty­go­dnie, oznacza to około 7.000 więcej wy­padków z udziałem ro­we­rzy­stów – wy­po­wie­działa się z en­tu­zja­zmem o pro­jekcie Arien de Jong z Ho­len­der­skiego Związku Rowerzystów.

Ini­cja­tywą in­ży­nierów z Tauw jest już za­in­te­re­so­wa­nych wiele ho­len­der­skich miej­sco­wości. W Ho­landii także w zimie sta­wiają na ro­wery, a my nie po­tra­fimy nawet zbu­dować zwy­kłych ścieżek ro­we­ro­wych, aby po­łą­czyć różne re­jony miasta w sen­sowną ko­mu­ni­ka­cyjną całość…

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów