Przejdź do treści

Po co lekarzom odciski palców matki i dziecka?

O za­mianie lub kra­dzieży nie­mowląt każdy z nas sły­szał z pew­no­ścią nie­jedną dra­ma­tyczną hi­storię. Hisz­pańscy na­ukowcy opra­co­wali więc radiowo-​skanerowy system iden­ty­fi­kacji dzieci w szpi­ta­lach po­łoż­ni­czych. Jego celem jest prze­ciw­dzia­łanie wła­śnie takim sytuacjom.

Zda­niem wy­na­lazców nowy system jest znacznie efek­tyw­niejszy od elek­tro­nicz­nych bransolet.

Udało nam się opra­cować uni­kalne na świecie urzą­dzenie do zbie­rania od­ci­sków palców matek oraz ich nowo na­ro­dzo­nych dzieci, po­zwa­lając uniknąć błędów w roz­po­zna­waniu nie­mowlą – stwier­dził in­ży­nier Carlos Her­rera, szef ze­społu kon­struk­cyj­nego z firmy ICN Tech­no­lo­gies, która opra­co­wała system i zbu­do­wała pro­totyp urzą­dzenia – nie­stety, zja­wisko za­miany, bądź kra­dzieży dzieci wy­stę­puje nawet w kra­jach wysokorozwiniętych.

Pro­totyp urzą­dzenia opiera się na ska­nerze po­bie­ra­jącym i ana­li­zu­jącym od­ciski palców matki i dziecka. Ze­ska­no­wanie po­winno być wy­ko­nane jeszcze na sali po­ro­dowej. Na­stępnie klu­czowe dane zbie­rane są przez system ra­diowy, który in­for­muje np. w której części szpi­tala znaj­duje się matka, dziecko oraz od­po­wie­dzialny za nich lekarz.

W przy­padku, gdy nie­mowlę prze­no­szone jest przez nie­wła­ściwą osobę, uru­cha­miany jest alarm – dodał Her­rera - po­ja­wienie się sy­gnału po­wo­duje au­to­ma­tyczne za­blo­ko­wanie drzwi od­działu me­dycz­nego, a nawet szpi­talnej windy.

Opra­co­wany przez Hisz­panów system spo­tkał się już z za­in­te­re­so­wa­niem szpi­tali po­łoż­ni­czych w Arabii Sau­dyj­skiej oraz kra­jach Ame­ryki Po­łu­dniowej, m.in. w Bra­zylii, Ar­gen­tynie i Chile. Czy za­in­te­re­sują się nim rów­nież nasze szpitale?

Powiązane materiały:

  • Ojoj

    Nasze szpi­tale maja na­razie inne wy­datki. Wpro­wa­dzenie ta­kiego sys­temu to ogromne koszta na ktore wiek­szosc szpi­tali nie stac. Le­piej im za­kupic sprzet ra­tu­jacy zycie niz in­we­stowac w taki system