Przejdź do treści

Plastikowe żarówki dadzą idealne światło?

Wszyscy mamy sen­ty­ment do sta­rego typu ża­rówek. Ame­ry­kańscy na­ukowcy z uni­wer­sy­tetu Wake Fo­rest w Ka­ro­linie Pół­nocnej pewnie też, gdyż za­pre­zen­to­wali światu ulep­szoną wersję wy­na­lazku Edisona.

Ich ża­rówka ma wła­ściwie same za­lety – jest ener­go­osz­czędna, wy­twarza ciepłe, nie mi­ga­jące światło, nie emi­tuje ciepła, nie za­wiera rtęci, ani żad­nych in­nych szko­dli­wych che­mi­ka­liów. I nigdy się nie stłucze – jest bo­wiem zro­biona z pla­stiku. To zna­ko­mita al­ter­na­tywa dla ża­rówek typu LED czy świetlówek.

Nowe źródło światła wy­ko­rzy­stuje tech­no­logię elek­tro­lu­mi­ne­scencji po­li­merów (z ang. field-​induced po­lymer elec­tro­lu­mi­ne­scent, Fipel). Ża­rówka wy­ko­nana jest z trzech warstw po­li­merów za­wie­ra­ją­cych na­no­ma­te­riał, który świeci, kiedy prze­chodzi przez niego prąd elek­tryczny. Dzięki temu oprócz światła bia­łego można uzy­skać do­wolną barwę. Po­dobne, małe ża­rówki pro­du­ko­wano już wcze­śniej, ale do­piero teraz są one na tyle duże, że można je wy­ko­rzy­stać w biurze lub w domu.

Nową ża­rówkę można także ufor­mować w do­wolny kształt, a emi­to­wane przez nią światło jest lep­szej ja­kości niż to emi­to­wane przez po­pu­larne w ostat­nich la­tach świetlówki.

Świe­tlówki kom­pak­towe mają nie­bie­skawy, przykry dla oka od­cień – po­wie­dział David Car­roll, prof. fi­zyki z Wake Fo­rest Uni­ver­sity, wy­na­lazca nowej ża­rówki. – Oku ludz­kiemu ciężko się do niego przy­zwy­czaić. Lu­dzie skarżą się na bóle głowy, a po­wodem jest to, że widmo światła nie przy­staje do sło­necz­nego. Nasze urzą­dzenie wpa­so­wuje się w nie idealnie.

Prof. David Car­roll wierzy, że pierwsza partia pla­sti­ko­wych ża­rówek zo­stanie wy­pro­du­ko­wana już w 2013 roku.

Powiązane materiały:

  • gosc

    Cie­kawe czy kon­cerny tego nie zablokują