Przejdź do treści

Pieszy z poduszką

Współ­czesne sa­mo­chody pro­jek­to­wane są tak, by za­pewnić jak naj­większe bez­pie­czeń­stwo osobom nimi po­dró­żu­ją­cych. Nawet naj­tańsze auta na rynku po­sia­dają w stan­dar­dowym wy­po­sa­żeniu jedną lub dwie po­duszki po­wietrzne, a auta z wyż­szej półki maja nawet ich kilkanaście!

Air-​bagi chronią kie­rowcę i pa­sa­żerów pod­czas zde­rzeń bocz­nych, przed­nich, czy da­cho­wania; dzięki nim nawet z bardzo po­waż­nego wy­padku pa­sa­że­rowie auto mogą wyjść bez szwanku. Nic więc dziw­nego, że Volvo, któ­rego sa­mo­chody uchodzą za jedne z naj­bez­piecz­niej­szych na świecie, wpadło na po­mysł, aby wy­po­sażyć do­dat­kowo swój nowy model V40 w do­dat­kowe po­duszki ze­wnętrzne, chroniące…pieszych.

Nowe volvo jest wy­po­sa­żone w system uni­kania ko­lizji w ruchu miej­skim (city sa­fety). Radar wy­krywa pie­szego wkra­cza­ją­cego na jezdnię nawet kil­ka­dzie­siąt me­trów przed sa­mo­chodem. Jeśli kie­rowca nie za­re­aguje na wy­świe­tlone ostrze­żenie, system sam wy­ha­muje po­jazd. Przy pręd­kości do 30 km/​h za­trzyma auto przed uderzeniem.

System ten za­in­sta­lo­wany jest także w no­wych mo­de­lach Kia cee’d II i Mer­ce­desie klasy A. Co jednak, gdy po­trą­cenie pie­szego jest nieuniknione?

Volvo ma za­in­sta­lo­wane w przednim zde­rzaku 7 czuj­ników, które w ułamku se­kundy od­pa­lają mini ła­dunki pod maską po­jazdu. Ła­dunki unoszą maskę na 8 cm i na­peł­niają po­duszkę. Airbag za­krywa jedna trzecią wy­so­kości przed­niej szyby oraz me­ta­lowe słupki po bokach.

Me­cha­nizm zmienia kąt i siłę, z jaką po­trą­cony uderza w sa­mo­chód - tłu­maczy Thomas Bro­berg, który pro­jek­tował za­bez­pie­czenie – sama po­duszka zwykle po­zwala ochronić głowę ofiary.

Na do­datek przód Volvo 40 zbu­do­wano z alu­mi­nium i mięk­kiej stali – ma­te­riały te są na tyle ela­styczne, że w razie ude­rzenia w pie­szego od­kształ­cają się, ab­sor­bując część energii. System działa przy ty­powej dla miast pręd­kości 20–50 km/​h (kie­rowca ja­dący szyb­ciej zwykle zdąży wy­ha­mować do ta­kiej pręd­kości przed ko­lizją). Mó­wiąc krótko: ze­wnętrzna po­duszka po­wietrzna umoż­liwia pie­szemu w trakcie po­trą­cenia miękkie lądowanie.

Jak stwier­dził Stefan Ja­coby, prezes Volvo Car Cor­po­ra­tion, jest to pierwsze tego typu roz­wią­zanie na świecie i żaden inny sa­mo­chód nie za­pewnia ochrony pie­szych na tak wy­sokim poziomie.

Powiązane materiały: