Przejdź do treści

Partytura z tabletu

Smart­fony szybko osią­gnęły prze­wagę nad „zwy­kłymi” te­le­fo­nami. Teraz swoje miejsce na rynku zdo­by­wają ta­blety. Coraz więcej osób do­strzega ko­rzyści jakie niesie praca z nimi. Czy za­goszczą na stałe rów­nież w świą­ty­niach sztuki?

Tech­no­logia cy­frowa wkro­czyła już do bruk­sel­skiej fil­har­monii. Tam­tejsi mu­zycy de­mon­stra­cyjnie wy­rzu­cili pa­pie­rowe par­ty­tury i są pierwszą na świecie or­kie­strą, która ko­rzysta wła­śnie z tabletów.

Trzeba na­dążać za ży­ciem. Być w cen­trum spo­łecznym, kul­tu­ralnym i eko­no­micznym - po­wie­dział ga­zecie „Le Soir” dy­rektor Fil­har­monii Bruk­sel­skiej Gu­en­ther Bro­ucke – z całym po­ten­cjałem in­te­rak­tyw­ności, jaki ofe­ruje nam digitalizacja.

Setki stron par­tytur dzieł mu­zyki kla­sycznej mieszczą się teraz w ta­ble­tach, po­zwa­lając mu­zykom za­osz­czę­dzić miejsce na prze­cho­wy­wanie nut, a fil­har­monii ok. 25.000 euro rocznie, które wy­da­wała na papier.

Ten system jest prostszy - po­wie­dział szef pro­jektu Jonas Co­omans – jeśli dy­ry­gent chce coś zmienić w par­ty­turze, to nie trzeba tego po­pra­wiać ręcznie dla każ­dego z muzyków.

Do ta­bletów mu­zycy muszą się przy­zwy­czaić. Za­miast prze­wra­cania kartek trzeba prze­sunąć stronę palcem po ekranie do­ty­kowym. W przy­szłości system prze­su­wania stron ma być jeszcze udo­sko­na­lony. Bę­dzie można kon­tro­lować to spe­cjalnym pe­dałem, albo ta­blet po prostu sam bę­dzie roz­po­znawał mu­zykę i po­ka­zywał te nuty, które akurat trzeba.

Apli­kację do od­czytu nut opra­cował bel­gijska firma so­ftwa­rowa neo­Scores, spe­cja­li­zu­jąca się w opro­gra­mo­waniu dla or­kiestr. Pierwsza próba cy­fro­wego od­czytu na żywo od­była się pod­czas kon­certu w modnym cen­trum kul­tury Flagey, w którym or­kie­stra fil­har­monii przy po­mocy ta­bletów płynnie za­grała frag­menty opery „Tri­stan i Izolda” Ri­charda Wa­gnera i „Bo­lera” Maurice’a Ravela.

Za­pra­szamy do wy­słu­chania Bo­lera wy­ko­ny­wa­nego bez ta­bletów, ale w dość… nie­ty­powy sposób :)

Powiązane materiały: