Przejdź do treści

Panienka z okienka

Pa­mię­tacie film ro­dzimej pro­dukcji o wdzięcznym ty­tule Pa­nienka z okienka? Bo­ha­terka była równie wdzięczna i piękna, a za­ko­chani i pod­ko­chu­jący się w niej pa­nowie wzdy­chali do niej czule. Jej widok do­dawał im nowej energii do życia. Energia z okienka..? Dla­czego by nie?

Przez okna ucieka prze­cież dość dużo energii cieplnej. By to zmienić na­ukowcy wpadli na po­mysł, aby prze­kształcić je w pa­nele sło­neczne po­kry­wając je spe­cjalna folią. Prosty ale bardzo funk­cjo­nalny wy­na­lazek jest dziełem ame­ry­kań­skiej firmy 3M i zo­stał przed­sta­wiony na za­koń­czo­nych wła­śnie tar­gach CEATEC w Japonii.

Folia stwo­rzona zo­stała z or­ga­nicz­nego ma­te­riału fo­to­wol­ta­icz­nego, a więc po­tra­fią­cego prze­kształcać światło w energię elek­tryczną. Ponoć metr kwa­dra­towy ma­te­riału wy­starczy, by przy do­brym oświe­tleniu na­ła­dować po­pu­lar­nego smarphone’a.

Folia na­ło­żona na po­wierzchnię okna nie tylko pro­du­kuje energię, ale sprawdza się też jako po­włoka przy­ciem­nia­jąca i blo­ku­jąca ciepło, ogra­ni­czając tym samym pobór energii przez za­mon­to­wane w domu urzą­dzenia kli­ma­ty­za­cyjne. Choć uzy­skamy z tak prze­ro­bio­nego okna je­dynie 20% energii, którą do­starcza prze­ciętny panel sło­neczny, to jest ona o po­łowę tańsza. Folię można za­in­sta­lować w prosty sposób bez po­mocy fa­chowców. Ko­lejną za­letą jest oszczęd­ność miejsca. Może więc stać się świetną al­ter­na­tywą dla coraz bar­dziej po­pu­lar­nych, ale nadal dro­gich paneli.

Firma, która wy­na­lazła folię pla­nuje wejść ze swoim pro­duktem na ja­poński rynek w przy­szłym roku. Na po­czątku bę­dzie ona wy­ko­rzy­sty­wana w bu­dyn­kach ko­mer­cyj­nych i rzą­do­wych oraz re­stau­ra­cjach fast-​food, a na­stępnie ma zo­stać wpro­wa­dzona do użytku powszechnego.

Szy­kuje się nam zatem mała ener­ge­tyczna re­wo­lucja. Czy pa­nele sło­neczne trafią pod strzechy? Tak, ale pod wa­run­kiem, że strzecha nie za­słoni światła ;)

/​

Twórcom okiennej re­wo­lucji de­dy­ku­jemy ten stary, żoł­nierski przebój, w którym Zo­sienka otwierać ma okno na wschodnią stronę

Powiązane materiały: