Przejdź do treści

Technologie

Podgląd: Kosmiczny silnik z Warszawy

Kosmiczny silnik z Warszawy

Na­ukowcy z War­szawy zbu­do­wali sil­nik pla­zmowy, który ma być no­wym na­pę­dem dla ra­kiet ko­smicz­nych. Te­raz otwarto pierw­sze w Pol­sce i jedno z nie­licz­nych w Eu­ro­pie la­bo­ra­to­rium de­dy­ko­wa­nego pra­com ba­­da­w­czo-roz­­wo­­jo­­wym nad na­pę­dami pla­zmo­wymi dla sa­te­li­tów, a także sond ko­smicz­nych wy­sy­ła­nych w bar­dziej od­le­głe ob­szary prze­strzeni. La­bo­ra­to­rium po­wstao dla po­trzeb 3-le­t­niego pro­jektu L-µPPT (In­no­va­tive Li­quid Mi­cro Pul­sed Pla­sma Thru­ster). Na­ukowcz maj w nim mi­dyz in­n­zmi […]

Podgląd: Sonety Szekspira zapisane w DNA

Sonety Szekspira zapisane w DNA

Od ja­kie­goś już czasu na­ukowcy eks­pe­ry­men­tują z DNA do za­pisu da­nych. Na ra­zie jest to jesz­cze bar­dzo droga me­toda, ale na­ukowcy mają na­dzieję, że bę­dzie to kie­dyś je­den ze zwy­kłych spo­so­bów prze­cho­wy­wa­nia in­for­ma­cji. Bar­dzo po­jemny i bar­dzo trwały. Teo­re­tycz­nie w jed­nym gra­mie DNA można za­pi­sać rów­no­war­tość 100 mi­liar­dów płyt DVD. Od­czy­ty­wa­nie in­for­ma­cji za­war­tych w DNA jest dość pro­ste. Wy­zwa­niem […]

Podgląd: Więcej metalu w heavy metalu

Więcej metalu w heavy metalu

Ma­szyny mogą za­stą­pić nas w wielu dzie­dzi­nach. Są nie­oce­nione w fa­bry­kach, nie wy­obra­żamy so­bie bez nich kuchni, ale do­sko­nale na­dają się także do… gra­nia he­avy me­talu. Je­żeli je­ste­ście fa­nami bry­tyj­skiego ze­społu Mo­tor­head, to ko­niecz­nie mu­si­cie po­znać nie­miecką grupę Com­pres­sor­head. Od ja­kie­goś czasu krążą po in­ter­ne­cie fil­miki, w któ­rych ze­spół skła­da­jący się z trzech ro­bo­tów wy­ko­nuje ka­wałki z al­bumu „Ace of […]

Podgląd: Wydrukuj sobie schabowego

Wydrukuj sobie schabowego

Z dru­kar­kami 3D po­woli się już oswa­jamy, jed­nak urzą­dze­nie dru­ku­jące mięso może szo­ko­wać. Ta nie­zwy­kła tech­no­lo­gia to ro­dzinny biz­nes prof. Ga­bora For­gacsa i jego syna An­dre­asa. Jak to wszystko ma dzia­łać i czy to co zo­sta­nie wy­dru­ko­wane rze­czy­wi­ście bę­dzie się nada­wać do je­dze­nia? To co ma zo­stać wy­dru­ko­wane w tech­no­lo­gii 3D jest naj­pierw pod­da­wane cy­fro­wej ob­róbce. Dru­ko­wa­nie struk­tury […]

Podgląd: Prognozowanie pogody na podstawie kształtu śnieżynek

Prognozowanie pogody na podstawie kształtu śnieżynek

Kształt śnie­ży­nek mówi wiele o wie­trze, in­ten­syw­no­ści opa­dów i wil­got­no­ści po­wie­trza. Dzięki przyj­rze­niu się im z bli­ska syn­op­tycy mogą opra­co­wać bar­dziej do­kładne pro­gnozy po­gody. W tym celu na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Utah opra­co­wali su­per­no­wo­cze­sny apa­rat do fo­to­gra­fo­wa­nia płat­ków śniegu w 3D (Multi An­gle Snow­flake Ca­mera). MASC składa się z trzech su­per­szyb­kich ka­mer, wy­po­sa­żo­nych w czuj­niki pod­czer­wieni, które ro­bią zdję­cia śnież­nych płat­ków spa­da­ją­cych na […]

Podgląd: Wycieczka w pięciu zmysłach

Wycieczka w pięciu zmysłach

Na­ukowcy z To­kio pra­cują nad sy­mu­la­to­rem rze­czy­wi­sto­ści, dzięki któ­remu ja­poń­scy eme­ryci będą mo­gli zwie­dzać świat wir­tu­al­nie i do­zna­wać wra­żeń aż w pię­ciu zmy­słach, nie tylko pa­trząc i słu­cha­jąc, ale także czu­jąc za­pa­chy, wiatr na twa­rzy czy ru­chy swego ciała. Sys­tem obej­muje ekran z trój­wy­mia­ro­wym ob­ra­zem, słu­chawki, fo­tel mo­gący po­ru­szać się w róż­nych płasz­czy­znach i wi­bro­wać, ru­chome pe­dały pod stopy zdolne imi­to­wać różne […]

Podgląd: Mobilny akademik

Mobilny akademik

Wa­runki miesz­kalne w pol­skich aka­de­mi­kach do luk­su­so­wych ra­czej nie na­leżą, a i tak chęt­nych jest za­wsze wię­cej niż miejsc. Nie­sza­blo­nowo kwe­stię za­kwa­te­ro­wa­nia stu­den­tów roz­wią­zały wła­dze KATHO — Ka­to­lic­kiego Uni­wer­sy­tetu w Co­ur­trai w Bel­gii. Zo­stał tam „wdro­żony” pro­to­ty­powy, mo­bilny dom stu­dencki HUB 01. Pro­to­typ zaj­muje 225 m2 po­wierzchni, zo­stał utwo­rzony w 2011 roku ale za­pre­zen­to­wano go do­piero po­nad rok póź­niej pod­czas In­ter­na­tio­nal […]

Podgląd: Prostowanie rybiego oka

Prostowanie rybiego oka

Obiek­tyw zwany „ry­bim okiem” ma sze­roki kąt wi­dze­nia, ale też znie­kształca ob­raz. Uzy­sku­jemy dzięki temu bar­dzo cie­kawy efekt, ale nie­stety cza­sami jest on nie­po­żą­dany. Być może wkrótce bę­dziemy mo­gli mieć i sze­roki kąt, i „nor­malny” ob­raz. Ze­spół z Po­li­tech­niki Łódz­kiej chce opra­co­wać sys­tem, który w cza­sie rze­czy­wi­stym bę­dzie mo­dy­fi­ko­wał film na­krę­cony przy uży­ciu ta­kiego obiek­tywu i sko­ry­guje de­for­ma­cję ob­ra­zów. […]

Podgląd: Gąsienica do zadań specjalnych

Gąsienica do zadań specjalnych

Za­bie­rze sprzęt w naj­wyż­sze, trudno do­stępne par­tie gór, spraw­dzi stan lin na­wet w naj­gor­szą po­godę. To me­cha­tro­niczny po­jazd gą­sie­ni­cowy, skon­stru­owany przez prof. Pio­tra Du­dziń­skiego oraz mgr inż. Adama Ko­niecz­nego z Wy­działu Me­cha­nicz­nego Po­li­tech­niki Wro­cław­skiej — zdal­nie ste­ro­wane urzą­dze­nie do ser­wi­so­wa­nia cię­gien li­no­wych oraz trans­portu li­no­wego. Jest to je­dyny na świe­cie li­no­łaz, który może po­ru­szać się na­wet na mocno […]

Podgląd: Baby robot

Baby robot

Zo­bacz­cie jak pre­zen­tuje się je­den z naj­bar­dziej za­awan­so­wa­nych i re­ali­stycz­nych ro­bo­tów ja­kie kie­dy­kol­wiek po­wstały. To Diego-san, ro­bot nie­mow­lak, zbu­do­wany przez na­ukow­ców z Uni­wer­sy­tetu Ka­li­for­nij­skiego pod kie­row­nic­twem pro­fe­sora Ja­viera Mo­vel­lana. Po­wo­łano go do ży­cia, aby le­piej zro­zu­mieć roz­wój po­znaw­czy u dzieci. Jego kształt ma imi­to­wać mniej wię­cej roczne dziecko, jed­nak wy­miary i masa prze­kra­czają ty­powe pa­ra­me­try dzieci w tym wieku. Diego-san mie­rzy […]

Strona 4 z 23 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›