Przejdź do treści

Technologie

Podgląd: Wyłącz szumy i usłysz muzykę

Wyłącz szumy i usłysz muzykę

Wielu z nas ma jesz­cze na­gra­nia z cza­sów „gdy nam śpie­wał Elvis Pre­sley”. Nie­stety, mu­zyka na pły­tach ana­lo­go­wych czy ta­śmach ma­gne­to­fo­no­wych nie jest już prze­waż­nie naj­lep­szej ja­ko­ści. Oprócz dźwię­ków mi­łych dla ucha czę­sto sły­chać także róż­nego ro­dzaju trza­ski i szumy. Każ­dego me­lo­mana po­winna za­in­te­re­so­wać sa­mo­dzielna, zdalna – bo przez in­ter­net — moż­li­wość do­sto­so­wa­nia swo­jej ar­chi­wal­nej pły­to­teki do dzi­siej­szych […]

Podgląd: Phoenix i Żuraw podbiją niebo

Phoenix i Żuraw podbiją niebo

Cho­ciaż Pol­ska nie jest ko­ja­rzona z pro­duk­cją sa­mo­lo­tów, kon­cen­tru­jąc się na ich po­szcze­gól­nych ele­men­tach (np. tur­biny ni­skiego ci­śnie­nia wy­ko­rzy­sty­wane w sil­ni­kach du­żych sa­mo­lo­tów pa­sa­żer­skich), nie ozna­cza to, że nie re­ali­zuje się tu cie­ka­wych i bar­dzo za­awan­so­wa­nych pro­jek­tów. Do ta­kich z pew­no­ścią za­li­czyć można sa­mo­loty bez­za­ło­gowe, o któ­rych za­sto­so­wa­niu sły­szymy co­raz czę­ściej i to nie za­wsze w kon­tek­ście dzia­łań mi­li­tar­nych. Re­ali­zo­wane w kraju pro­jekty […]

Podgląd: Centrum Nauki Kopernik tuż przed otwarciem

Centrum Nauki Kopernik tuż przed otwarciem

Jak działa śruba Ar­chi­me­desa? Jak czuje się czło­wiek pod­czas trzę­sie­nia ziemi? I jak za­pi­sać wy­miary swo­jego ciała w ukła­dzie zero-je­­dy­n­ko­­wym? Na trzy ty­go­dnie przed ofi­cjal­nym otwar­ciem mi­ni­ster na­uki i szkol­nic­twa wyż­szego prof. Bar­bara Ku­drycka zwie­dziła Cen­trum w to­wa­rzy­stwie prof. Łu­ka­sza Tur­skiego – Prze­wod­ni­czą­cego Rady Pro­gra­mo­wej CNK oraz Ro­berta Firm­ho­fera — dy­rek­tora CNK. Roz­po­czy­na­jąc te­stowe zwie­dza­nie CNK, mi­ni­ster Ku­drycka pod­kre­śliła, […]

Podgląd: Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Po­trzeby, na które od­po­wiada pro­jekt: Istotne ba­riery w do­sto­so­wy­wa­niu sys­temu kształ­ce­nia za­wo­do­wego do po­trzeb re­gio­nal­nego rynku pracy, zwią­zane są z po­zy­ski­wa­niem i wy­ko­rzy­sta­niem in­for­ma­cji o rynku pracy i jego po­wią­za­niu z sys­te­mem kształ­ce­nia za­wo­do­wego. Można za­uwa­żyć mię­dzy in­nymi ta­kie pro­blemy jak: czę­sty brak od­po­wied­nich in­for­ma­cji, ist­nie­nie du­żej liczby źró­deł in­for­ma­cji, roz­pro­sze­nie in­for­ma­cji, ist­nie­nie róż­nych stan­dar­dów po­zy­ski­wa­nia da­nych i pre­zen­ta­cji in­for­ma­cji, brak in­for­ma­cji […]

Podgląd: Politechnika Poznańska Inicjatorem Rozwoju w Wielkopolsce

Politechnika Poznańska Inicjatorem Rozwoju w Wielkopolsce

W dniu 28 wrze­śnia br. w Sali Se­natu Po­li­tech­niki Po­znań­skiej od­była się in­au­gu­ra­cja dwóch pro­jek­tów w ra­mach pro­gramu ak­ce­le­ra­cji wie­dzy tech­nicz­nej. Pro­jekty po­wstały z ini­cja­tywy Po­li­tech­niki Po­znań­skiej przy współ­pracy z przed­sta­wi­cie­lami In­sty­tu­cji Part­ner­skich: Urzę­dem Mar­szał­kow­skim Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego oraz Urzę­dem Mia­sta Po­zna­nia. Go­spo­da­rzami tego wy­da­rze­nia byli Kry­styna Po­śled­nia — Czło­nek Za­rządu Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego oraz JM Rek­tor Po­li­tech­niki Po­znań­skiej — prof. […]

Podgląd: Zapowiedź — Noc Naukowców 2010

Zapowiedź — Noc Naukowców 2010

24 wrze­śnia 2010 już po raz czwarty od­bę­dzie się Noc Na­ukow­ców w Po­zna­niu, któ­rej ko­or­dy­na­to­rem jest Po­li­tech­nika Po­znań­ska. Te­go­roczny pro­jekt Noc Na­ukow­ców w Wiel­ko­pol­sce jest kon­ty­nu­acją pro­jek­tów z trzech po­przed­nich lat – 2007, 2008 i 2009- które od­nio­sły ogromny suk­ces. Marka Nocy Na­ukow­ców w Po­zna­niu jest roz­po­zna­walna. Im­preza stała się waż­nym ele­men­tem pro­mo­wa­nia wi­ze­runku po­znań­skich na­ukow­ców. Z ro­sną­cego z roku na rok udziału […]

Strona 23 z 23 ‹ Pierwszy 20 21 22 23