Przejdź do treści

Technologie

Podgląd: Zalajkuj na FB a powiem ci kim jesteś

Zalajkuj na FB a powiem ci kim jesteś

Nie­za­leż­nie od tego, jak bar­dzo ogra­ni­czy się ilość pu­blicz­nie do­stęp­nych in­for­ma­cji w pro­filu Fa­ce­bo­oka, jego użyt­kow­nicy i tak będą nie­sa­mo­wi­tym wręcz źró­dłem in­for­ma­cji na swój te­mat. Zdra­dzą nas rze­czy, które „lu­bimy” czyli tzw. lajki. Spe­cja­li­ści z Uni­ver­sity of Cam­bridge i Mi­cro­soft Re­se­arch wy­ka­zali, iż sama tylko ana­liza tych klik­nięć po­zwala na usta­le­nie rasy, wieku, po­ziomu in­te­li­gen­cji, orien­ta­cji sek­su­al­nej, oso­bo­wo­ści, […]

Podgląd: Konina w wieprzowinie? Jak szybko to zbadać?

Konina w wieprzowinie? Jak szybko to zbadać?

Jak w prost­szy i szyb­szy spo­sób ba­dać za­war­tość sub­stan­cji che­micz­nych w go­to­wych pro­duk­tach? Od­po­wie­dzi na to py­ta­nie szu­kał na­uko­wiec z Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego w Po­zna­niu. Praw­do­po­dob­nie zna­lazł roz­wią­za­nie. Ma­riusz Dzia­das opra­co­wał tech­no­lo­gię syn­tezy od­mian izo­to­powo zna­ko­wa­nych związ­ków che­micz­nych. To wła­śnie ona jest od­po­wie­dzią na po­sta­wione py­ta­nie. Co dzięki tej me­to­dzie zy­sku­jemy? Można na przy­kład zba­dać za­war­tość sub­stan­cji w go­to­wych pro­duk­tach żyw­no­ścio­wych, ko­sme­ty­kach czy […]

Podgląd: Ten samochód sam jedzie

Ten samochód sam jedzie

O sa­mo­cho­dach, które jeż­dżą bez po­mocy kie­rowcy pi­sa­li­śmy już wie­lo­krot­nie. Za każ­dym z pre­zen­to­wa­nych przez nas pro­jek­tów stały po­tężne, glo­balne kon­cerny. Nad po­dob­nym roz­wią­za­niem pra­co­wali od wio­sny 2012 roku stu­denci Po­li­tech­niki Wro­cław­skiej. Z suk­ce­sem! In­spi­ra­cją do dzia­ła­nia były za­wody sa­mo­cho­dów au­to­no­micz­nych or­ga­ni­zo­wane przez ame­ry­kań­ską or­ga­ni­za­cję rzą­dową DARPA. Tak w kole na­uko­wym Po­jaz­dów i Ro­bo­tów Mo­bil­nych na Po­li­tech­nice Wro­cław­skiej po­wstał […]

Podgląd: Biznes spotyka się z innowacją

Biznes spotyka się z innowacją

W koń­czą­cych się w so­botę, 9 marca, tar­gach Ce­BIT wzięły udział mię­dzy in­nymi firmy, które są zwy­cięz­cami i fi­na­li­stami kon­kursu Pol­skiej Agen­cji Roz­woju Przed­się­bior­czo­ści na naj­bar­dziej in­no­wa­cyjną e-usługę i tech­nol­gię B2B. Jed­nym z na­gro­dzo­nych w kon­kur­sie pro­jek­tów jest ser­wis Min​tia​.com, stwo­rzony przez firmę S-arts, dzia­ła­jącą w ra­mach In­ku­ba­tora Tech­no­lo­gicz­nego Kra­kow­skiego Parku Tech­no­lo­gicz­nego. Moż­li­wość za­pre­zen­to­wa­nia się na tar­gach Ce­BIT jest dla pol­skiej firmy […]

Podgląd: Drukarki — do 3D razy sztuka? Nieaktualne!

Drukarki — do 3D razy sztuka? Nieaktualne!

Jesz­cze nie do końca po­zna­li­śmy moż­li­wo­ści tech­no­lo­gii druku 3D, a na­ukowcy z MIT się­gają da­lej w przy­szłość i już pró­bują dru­ko­wać w tech­no­lo­gii 4D. Tym czwar­tym D (wy­mia­rem) jest czas. Wy­kła­dowca MIT Sky­lar Tib­bits, za­pre­zen­to­wał naj­now­szą tech­no­lo­gię na kon­fe­ren­cji TED 2013 w Long Be­ach w Ka­li­for­nii. Druk 4D wy­ko­rzy­stuje czas jako czwarty wy­miar — wy­dru­ko­wane w 3D ma­te­riały pod wpły­wem czyn­nika ak­ty­wu­ją­cego (w […]

Podgląd: Młoda Polska. Innowacyjna Polska :)

Młoda Polska. Innowacyjna Polska :)

Pol­ska kra­jem mło­dych lu­dzi i no­wych tech­no­lo­gii – tak zda­niem wi­ce­mi­ni­stra go­spo­darki Da­riu­sza Bog­dana, po­win­ni­śmy się ko­ja­rzyć w Eu­ro­pie i na świe­cie. Mię­dzy in­nymi w ten spo­sób Pol­ska pro­muje się pod­czas te­go­rocz­nych tar­gów Ce­BIT w Ha­no­we­rze, naj­waż­niej­szych i naj­więk­szych tar­gów branży in­for­ma­tycz­nej i no­wych tech­no­lo­gii na świe­cie. Ce­BIT od­by­wają się w Ha­no­we­rze od 1986 roku i rok­rocz­nie przy­cią­gają setki ty­sięcy zwie­dza­ją­cych z ca­łego świata. W ubie­gło­rocz­nej […]

Podgląd: Holograficzny wzrok

Holograficzny wzrok

Kiedy Woj­tek albo Wal­dek chciał być stra­ża­kiem, nie śniło im się na­wet jaka tech­no­lo­gia wspie­rać bę­dzie dzia­ła­nia ognio­mi­strza. W XIX wieku nie wy­pada ko­rzy­stać tylko z po­czci­wej si­kawki, warto cza­sami sko­rzy­stać z no­wi­nek tech­no­lo­gicz­nych. Na­wet ga­sze­nie po­ża­rów może być wspie­rane przez naj­now­sze tech­no­lo­gie. Opra­co­wana przez wło­skich na­ukow­ców cy­frowa ho­lo­gra­fia pra­cu­jąca w za­kre­sie fal pod­czer­wo­nych może po­móc w od­na­le­zie­niu i oca­le­niu lu­dzi […]

Podgląd: Polskie sny o kosmosie

Polskie sny o kosmosie

Choć mamy, jako kraj, swój udział w pod­boju ko­smosu, ma­rzy nam się wię­cej. I, jako na­ród, wła­śnie wkra­czamy w nowy etap na­szej ko­smicz­nej „przy­gody” — pod­pi­sano umowę do­ty­czącą utwo­rze­nia Kra­jo­wego Cen­trum In­ży­nie­rii Ko­smicz­nej i Sa­te­li­tar­nej (KCI­KiS), które już zo­stało okrzyk­nięte pol­ską NASA. Nad ko­smicz­nymi tech­no­lo­giami będą w nim pra­co­wać na­ukowcy z Cen­trum Ba­dań Ko­smicz­nych PAN i Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Cen­trum zo­stało utwo­rzone […]

Podgląd: Maszyny przyszłości dla przeszłości

Maszyny przyszłości dla przeszłości

No­wo­cze­sne, fu­tu­ry­styczne wręcz ma­szyny łą­czymy ra­czej z mniej lub bar­dziej od­le­głą przy­szło­ścią. Pla­nu­jemy, wy­obra­żamy so­bie jak mogą zmie­nić na­sze ży­cie. Tym­cza­sem mogą one po­móc w od­two­rze­niu tego, jak żyli nasi dziad­ko­wie. Wła­śne w ta­kim celu swoje moce ob­li­cze­niowe wy­ko­rzy­stało Cen­trum In­for­ma­tyczne Świerk NCBJ. Dzięki temu moż­liwe było po­wsta­nie filmu War­szawa 1935. To krót­ko­me­tra­żowy film, po­ka­zu­jący w tech­no­lo­gii 3D, jak wy­glą­dała przed […]

Podgląd: Powąchać kosmos

Powąchać kosmos

Ko­smos za­chwyca nas od wie­ków. Spo­glą­damy w niego za­uro­czeni i po­dzi­wiamy jego piękno i po­tęgę. Ogra­ni­czamy się ra­czej do wra­żeń wi­zu­al­nych, ktore po­bu­dzają na­szą wy­obraź­nię, ale czy za­sta­na­wia­li­ście się kie­dyś jak on pach­nie? Czy kto­kol­wiek może od­po­wie­dzieć na to py­ta­nie? Czy astro­nauta może czuć za­pach przez szczelny ska­fan­der i apa­ra­turę tle­nową? Ame­ry­kań­ska firma Think­Geek stwo­rzyła świeczki o za­pa­chu Wszech­świata. Pachną […]

Strona 2 z 23 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›