Przejdź do treści

Ostatni lot

27 kwietnia 2012 roku pa­sa­żerski Bo­eing 727 wy­star­tował z lot­niska Me­xi­cali. Swój lot za­koń­czył wi­do­wi­skowym roz­bi­ciem się na Pu­styni So­nora w Meksyku.

Tak jednak miało być, wszystko to zo­stało za­aran­żo­wane. Celem tego lotu było bo­wiem prze­pro­wa­dzenie w pełni kon­tro­lo­wanej ka­ta­strofy lot­ni­czej i ze­branie da­nych, ja­kich nie można uzy­skać pod­czas sy­mu­lacji la­bo­ra­to­ryj­nych ani nawet z za­pisów czar­nych skrzynek. Sa­molot zo­stał za­ku­piony przez Di­sco­very Channel.

Przy­go­to­wania do pierw­szego w dzie­jach crash testu z uży­ciem sa­mo­lotu pa­sa­żer­skiego trwały 4 lata. Na­ukowcy wy­po­sa­żyli go w naj­no­wo­cze­śniejszy sprzęt. W pro­jekcie uczest­ni­czyły cztery mię­dzy­na­ro­dowe ko­misje do badań wy­padków lot­ni­czych, pi­loci z eli­tarnej jed­nostki my­śliwców, ponad 200 żoł­nierzy i ra­tow­ników. Za­miast pa­sa­żerów sie­działy ma­ne­kiny, a całe zda­rzenie fil­mo­wało 19 kamer umiesz­czo­nych we­wnątrz sa­mo­lotu i 2 ka­mery ze śmigłowców,.

Dzięki temu na­ukowcy mogli – po raz pierwszy z taką do­kład­no­ścią – przyj­rzeć się temu, co dzieje się z sa­mo­lotem, pa­sa­że­rami i za­łogą pod­czas zde­rzenia z ziemią.

Ten eks­pe­ry­ment to coś, czego nie da się do­świad­czyć w la­bo­ra­to­rium – ko­men­tuje jeden z członków ekipy ba­daw­czej dr Tom Barth, eks­pert ds. czyn­ników prze­trwania i in­ży­nier współ­pra­cu­jący z Kra­jową Radą Bez­pie­czeń­stwa Trans­portu w Sta­nach Zjednoczonych.

Efekt był po­ra­ża­jący. W mo­mencie ude­rzenia o pu­stynię dziób sa­mo­lotu ode­rwał się od reszty sa­mo­lotu i zo­stał niemal kom­pletnie zmiaż­dżony przez ma­sywny ka­dłub. Sama ka­ta­strofa była jednak do­piero po­cząt­kiem prac. Eks­perci ze­brali dane, które ana­li­zo­wali przez ko­lejne mie­siące. Które miejsca w sa­mo­locie są naj­bez­piecz­niejsze, jaką po­zycję na­leży przyjąć pod­czas awa­ryj­nego lą­do­wania, by dać sobie jak naj­większą szansę na przeżycie?

Wstępne wnioski zo­stały za­pre­zen­to­wane w pro­gramie: „Cie­ka­wość: ka­ta­strofa lot­nicza” (pre­miera na Di­sco­very Channel 18 paź­dzier­nika 21012, ko­lejne emisje 6 i 11 li­sto­pada). Eks­pe­ry­ment ma w przy­szłości pomóc w za­pew­nieniu więk­szego bez­pie­czeń­stwa pod­czas pod­nieb­nych podróży.

Powiązane materiały: