Przejdź do treści

Okulary które „widzą” dźwięk

Ten ga­dżet nie­wąt­pliwie ułatwi życie osobom słabo sły­szącym. Na­ukowcy z Korea Ad­vanced In­sti­tute of Science and Tech­no­logy (KAIST) w Da­ejeon, pra­cu­jący pod kie­row­nic­twem prof. Yang-​Hann Kima, stwo­rzyli oku­lary po­zwa­la­jące na iden­ty­fi­kację źródła i kie­runku po­cho­dzenia dźwięku.

Oku­lary prze­twa­rzają fale dźwię­kowe na obraz. W opraw­kach na­ukowcy za­mon­to­wali 7 mi­kro­fonów, roz­miesz­czo­nych tak, aby mogły okre­ślić źródło dźwięku. Kie­runek jest prze­ka­zy­wany wła­ści­cie­lowi oku­larów, po­przez za­pa­lenie się diod LED, za­mon­to­wa­nych na we­wnętrznej stronie oprawki. Oku­lary ostrze­gają tylko o od­gło­sach po­wyżej po­ziomu gło­śności oto­czenia, który ustala wła­ści­ciel, do­ko­nując re­gu­lacji ca­łego urzą­dzenia przed jego nałożeniem.

Na razie ko­re­ań­skie oku­lary dzia­łają je­dynie wtedy, gdy są pod­łą­czone do ta­bletu lub no­te­booka. W opraw­kach za­mon­to­wany jest moduł łącz­ności bez­prze­wo­dowej, prze­sy­ła­jący in­for­macje z mi­kro­fonów do urzą­dzenia mo­bil­nego, w którym mała apli­kacja do­ko­nuje ob­róbki dźwięku i prze­ka­zuje dane o jego po­ło­żeniu do diod LED. Sam proces zaj­muje bardzo krótki czas, ale wy­maga od po­sia­dacza sta­łego uży­wania ta­bletu bądź notebooka.

Ko­re­ańscy na­ukowcy chcą do­konać dal­szej mi­nia­tu­ry­zacji i uprosz­czenia apli­kacji, tak, aby moż­liwe było jej za­in­sta­lo­wanie na smart­fonie – wów­czas użyt­kownik mógłby używać swo­jego te­le­fonu ko­mór­ko­wego do prze­twa­rzania nie­zbęd­nych da­nych. Jeśli dalsza mi­nia­tu­ry­zacja się po­wie­dzie, wów­czas nowy system uła­twia­jący po­ru­szanie się osobom z ubyt­kiem słuchu mógłby być te­sto­wany już w końcu 2013 roku.

Powiązane materiały: